Interwencje psychologiczne w zapobieganiu zaburzeniom depresyjnym: przegląd aktualnej wiedzy

Pim Cuijpers i wsp – Preventing the onset of depressive disorders: a meta-analytic review of psychological interventions LINK: Am J Psych 2008;165:1272
Farmakoterapia i psychoterapia depresji, choć coraz skuteczniejsze, nie są w stanie  ograniczyć obciążeń wynikających z depresji o więcej niż 35%. Inną możliwością zmniejszenia społecznych konsekwencji depresji jest prewencja.

W American Journal of Psychiatry opublikowano wyniki meta-analizy badań poświęconych skuteczności interwencji psychologicznych w zapobieganiu zaburzeniom depresyjnym. Dane na temat skuteczności interwencji profilaktycznych w zmniejszaniu liczby nowych przypadków choroby są stosunkowo skąpe, choć ogólnie rozumiana prewencja, definiowana jako ogół czynników związanych ze stylem życia i sprawnością psychiczną i chroniących przed zachorowaniem, doczekała się dość szczegółowej charakterystyki.

Meta-analiza Cuijpersa i wsp., podsumowująca przydatność standaryzowanych interwencji psychologicznych w profilaktyce depresji, znacząco pogłębia dotychczasową wiedzę na temat tego zagadnienia. Autorzy zidentyfikowali 19 badań z randomizacją i grupą kontrolną, w którym porównywano zapadalność na depresję w zależności od prowadzenia lub nie prowadzenia profilaktycznych interwencji psychologicznych. Po podsumowaniu wyników w postaci meta-analizy stwierdzili, że w grupach objętych interwencjami częstość występowania nowych przypadków depresji zmalała o 22%. Liczba osób, których należało objąć działaniami profilaktycznymi, żeby zapobiec jednemu przypadkowi depresji, wynosiła 22. Nie zaobserwowano znamiennych różnic pod względem skuteczności pomiędzy interwencjami, choć zaznaczył się trend w kierunku przewagi psychoterapii interpersonalnej nad terapią behawioralną-poznawczą.

Podsumowując, wydaje się, że można skutecznie zapobiegać nowym przypadkom epizodów depresyjnych. Tak rozumiana profilaktyka może wspomagać terapię w walce ograniczenie rozpowszechnienia depresji na świecie.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2008-10-01

0 replies on “Interwencje psychologiczne w zapobieganiu zaburzeniom depresyjnym: przegląd aktualnej wiedzy”