Zróżnicowane ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę

M.J. Budoff – Not all diabetics are created equal (in cardiovascular risk) LINK: Eur Heart J 2008;29:2193
Nie ustają próby precyzyjnej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę. Część autorów za niewystarczające uznaje uogólnienie, że chory na cukrzycę jest o osobą o takim samym stopniu zagrożenia jak chorzy po przebytym zawale mięśnia sercowego. Pacjentów z cukrzycą bez powikłań i z powikłaniami zalicza się więc do jednej kategorii wysokiego ryzyka, podczas, gdy naprawdę jest to heterogenna grupa o bardzo wysokim, pośrednim i niskim ryzyku.

Autorzy komentarza redakcyjnego przedstawionego na łamach European Heart Journal, proponują praktyczne rozwiązanie tego problemu. Wskazują na wyniki przeprowadzonych badań, w których dokumentowane jest prognostyczne znaczenie oceny zawartości wapnia w tętnicach wieńcowych, jako bezpośredniego miernika całkowitego nasilenia procesów miażdżycowych. Dane pochodzące z badania Elkeles i wsp. prezentowane w tym samym numerze European Heart Journal, wskazują jednoznacznie, że zawartość wapnia w naczyniach wieńcowych, oceniana w trwającym około 5 minut, małoinwazyjnym badaniu tomografii komputerowej, dobrze identyfikuje wśród chorych na cukrzycę osoby o bardzo wysokim i niskim ryzyku zdarzeń sercowo-naczyniowych. Osoby z bardzo wysokim wskaźnikiem uwapnienia (>1000 j.) mają 58-krotnie wyższe ryzyko epizodu sercowo-naczyniowego niż osoby bez wykrywalnej obecności wapnia.

W chwili obecnej wydaje się, że zawartość wapnia w naczyniach wieńcowych powinna być oznaczana u chorych, którzy nie są jednoznacznie kwalifikowani do określonych form prewencji przez współczesne standardy postępowania. Na podstawie dostępnych danych autor komentarza proponuje wykonywanie TK w celu oceny zawartości wapnia w naczyniach wieńcowych u pacjentów z cukrzycą typu 1, w której aż 50% badanych cechuje niskie ryzyko, w grupie źle współpracujących pacjentów z cukrzycą typu 2 (aby wzmocnić przestrzeganie zaleceń) oraz w grupie młodych osób chorych na cukrzycę typu 2. W tej ostatniej podgrupie wyodrębnienie osób o zwiększonym ryzyku skutkować będzie wprowadzeniem wczesnego leczenia statynami i ACE-inhibitorami, co w dłuższej perspektywie przyniesie wymierne korzyści kliniczne. Szczegółowe wytyczne oznaczania wskaźnika uwapnienia, uwzględniające korzyści oraz ryzyko, są obecnie opracowywane.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2008-09-15