Zaprzestanie palenia po operacji CABG – jakie przynosi korzyści w 30 letniej obserwacji?

Ron T. van Domburg i wsp – Three life-years gained from smoking cessation after coronary artery bypass surgery: A 30-year follow-up study LINK: Am Heart J 2008;156:473
Zaprzestanie palenia papierosów redukuje ryzyko zgonu po incydencie sercowym, dotychczas jednak nie analizowano związku pomiędzy zaprzestaniem palenia a wydłużeniem życia w długoletniej obserwacji.

Ron T. van Domburg i wsp., na łamach American Heart Journal, analizowali dane 1041 kolejnych pacjentów, którzy w latach 1971-1980 poddani byli zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) w wieku średnio 51 lat. Wśród tych chorych 92% stanowili mężczyźni a 53% (n=551) osoby palące. Średni okres obserwacji wynosił 29 lat (26-36). Spośród palących 43% porzuciło nałóg w ciągu pierwszego roku po operacji a 57% kontynuowało palenie.

Skumulowane wskaźniki przeżycia 10-, 20- i 30-letniego wynosiły 88%, 49% i 19% w grupie, która porzuciła palenie i 77%, 36% i 11% u tych, którzy je kontynuowali (p<0.0001). Zaprzestanie palenia okazało się czynnikiem warunkującym niższą śmiertelność (wskaźnik ryzyka 0.60, 95% przedział ufności 0.48-0.72). Jak pokazały krzywe Kaplana-Meiera, średni czas przeżycia w grupie, która zaprzestała palenia papierosów, był o trzy lata dłuższy niż w grupie, która palenie kontynuowała (odpowiednio 20 lat i 17 lat, p<0.0001).

W podsumowaniu autorzy piszą, że zaprzestanie palenia papierosów u pacjentów, którzy poddani byli zabiegowi CABG przynosi korzystny efekt w postaci wydłużenia wskaźników przeżycia i czynnik ten ma większe znaczenie niż jakakolwiek zastosowana interwencja.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2008-09-03

 

0 replies on “Zaprzestanie palenia po operacji CABG – jakie przynosi korzyści w 30 letniej obserwacji?”