Niedokrwistość a niewydolność serca – metaanaliza

Hessel F. Groenveld, James L. Januzzi, Kevin Damman i wsp – Anemia and mortality in heart failure patients a systematic review and meta-analysis LINK: J Am Coll Cardiol 2008;52:818
W Journal of the American College of Cardiology ukazała się metaanaliza poświęcona problemowi występowania niedokrwistości w niewydolności serca (NS).

Ocenia się, że częstość występowania anemii uzależniona jest od zaawansowania NS, a także zastosowanych kryteriów diagnostycznych, może jednak dotyczyć nawet do 50% badanej populacji. Ponadto większość prac wskazuje na powiązanie pomiędzy niedokrwistością a śmiertelnością.

W celu oceny tego problemu autorzy przeprowadzili metaanalizę, obejmującą 34 badania, w których uczestniczyło 153180 chorych. Kryteria diagnostyczne niedokrwistości przyjęto jak w pracach źródłowych. Spośród wszystkich analizowanych osób anemię stwierdzono u 37,2%. W trakcie obserwacji odległej, która wynosiła średnio 6 miesięcy, zanotowano 46,8% zgonów w grupie osób z obniżonymi stężeniami hemoglobiny, w porównaniu z 29,5% z grupy osób bez niedokrwistości. Iloraz szans (OD- odds ratio) dla ryzyka zgonu osób z niedokrwistością wynosił 1.96, w odniesieniu do grupy z prawidłowymi stężeniami hemoglobiny(p<0,001). Podwyższone ryzyko śmierci związane z niedokrwistością zostało także potwierdzone w analizie wieloczynnikowej (adjustowany współczynnik hazardu (HR)=1.46, p<0.001). Co więcej, gorsza przeżywalność związana z niedokrwistością była zbliżona dla pacjentów ze skurczową jak i rozkurczową NS.

W opinii autorów konieczna jest ocena wpływu normalizacji nieprawidłowych stężeń hemoglobiny na przeżywalność chorych z NS. Należy pamiętać, że ostatnio pojawiły się doniesienia o niekorzystnych efektach podawania erytropoetyn u chorych z nefropatią i nowotworami. Obecnie toczy sie duże badanie RED-HF (Reduction of Events with Darbepoetin alfa in Heart Failure), które pozwoli ocenić korzyści farmakologicznej terapii niedokrwistości u chorych z niewydolnością serca.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-09-02