Statyny, stężenie cholesterolu LDL a ryzyko nowotworów

Alawi A. Alsheikh-Ali i wsp. – Statins, low-density lipoprotein cholesterol, and risk of cancer LINK: J Am Coll Cardiol online first
Istnieje szereg wątpliwości, czy stosowanie dużych dawek statyn w celu znacznego obniżenia cholesterolu LDL (LDL-C) jest całkowicie bezpieczne. Źródłem jednej z tych wątpliwości jest obserwowane w badaniach epidemiologicznych częstsze występowanie chorób nowotworowych u pacjentów z niskimi stężeniami cholesterolu LDL.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazał się artykuł, którego autorzy podjęli się sprawdzenia, czy pomiędzy niskimi stężeniami cholesterolu LDL w wyniku intensywnego leczenia statynami a częstością występowania chorób nowotworowych istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Autorzy pracy przeprowadzili metaanalizę 15 randomizowanych badań statynowych, oceniając zależność pomiędzy częstością występowania nowotworów, a stężeniami LDL-C zarówno w grupach badanych, jak i w grupach kontrolnych.

W grupach leczonych stwierdzono zwiększone ryzyko występowania nowotworów o 2,2 (95% przedział ufności od 0,7 do 3,6) na 1000 osobo-lat dla niższego poziomu LDL-C o każde 10 mg/dL. W analizie regresji stwierdzono jednak, że u osób z niższymi wartościami LDL-C nowotwory występowały z podobną częstością w grupach badanych i kontrolnych. Metaregresja potwierdziła zatem, że leczenie statynami nie wpływa na częstość występowania nowotworów, niezależnie od osiągniętego stężenia LDL-C.

Podsumowując, autorzy potwierdzają, że niskie stężenia LDL-C wiążą się ze zwiększoną częstością występowania nowotworów ale leczenie statynami, choć znacząco obniża LDL-C, nie zwiększa w sposób niezależny tego ryzyka.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-08-20
Ewa Kowalik

0 replies on “Statyny, stężenie cholesterolu LDL a ryzyko nowotworów”