Blaski i cienie systemu wynagradzania za jakość opieki zdrowotnej – przykład z Wielkiej Brytanii

Mark Ashworth i Roger H. Jones – Pay for performance systems in general practice: experience in the United Kingdom LINK: MJA 2008;189:60
W Medical Journal of Australia opublikowano krótki artykuł przeglądowy poświęcony brytyjskiemu modelowi wynagradzania lekarzy za jakość ich pracy (pay-for-performance – P4P).

Od 2004 roku, dochody lekarzy ogólnych w Wielkiej Brytanii zależą w 25% od osiągnięcia 128 zdefiniowanych celów jakościowych. Ich listę opracowano tak, aby odzwierciedlała nie tylko wiedzę stricte medyczną, ale także zdolności organizacyjne i zarządcze, zaangażowanie w edukację zdrowotną oraz umiejętność stworzenia właściwej relacji lekarz-pacjent.

Osiągnięcie pewnej grupy celów jest jednoznaczne z uzyskaniem “punktów jakościowych”, z których każdy jest wyceniany przez płatnika na około 126 funtów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez pojedynczą praktykę lekarską wynosi 1000. W 2007 roku, tę liczbę uzyskało aż 5% wszystkich ośrodków, a średnia krajowa wynosiła 95.5% wartości maksymalnej.

Optymizm bijący z tych danych jest pozorny. Ze szczegółowej analizy listy celów jakościowych wynika, że osiągnięcie części z nich nie wymaga ani wiedzy ani zaangażowania. Przykładowo, jednym z zadań stawianych lekarzom jest zapewnienie prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego u 60% osób z cukrzycą pozostających pod ich opieką. Aby dodatkowo ułatwić to zadanie, górną granicę prawidłowych wartości ciśnienia ustalono na poziomie 145/85 mm Hg.

Dla części lekarzy pracujących w systemie P4P, lista celów stała się kagańcem, a nie motywacją do pracy. Zwraca się również uwagę na to, że jest ona niepełna i nie uwzględnia niektórych kluczowych aspektów praktyki lekarskiej. W efekcie, oparcie P4P na nie dość dobrze zdefiniowanych kryteriach przekłada się na wysoki koszt funkcjonowania tego modelu, w którym sowicie wynagradza się nie tylko najlepszych, ale też tych, którzy umieli wykorzystać jego niedoskonałość.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2008-07-21