Nie warto wyliczać średniego stężenia glukozy (dyskusja)

E. S. Kilpatrick – Estimated average glucose (eAG): fit for purpose? LINK: Diabet Med 2008;25:899
Wyliczone na podstawie poziomu HbA1c średnie stężenie glukozy (estimated average glucose-eAG) stało się przedmiotem licznych kontrowersji, zwłaszcza, że zachęca się do raportowania i stosowania tego parametru w praktyce klinicznej.

Diabetic Medcine udostępnił łamy czasopisma profesorowi Kilpatrick, jednemu z krytyków podobnego postępowania. Jego zdaniem obliczanie średniej glikemii stanowi zabieg podobny do stosowanego w przypadku prób obliczania innych parametrów, których bezpośrednia ocena stwarza różnego rodzaju trudności, takich jak np. wyliczonej na podstawie poziomu kreatyniny prędkości przesączania kłębuszkowego, czy też oceny stężenia cholesterolu LDL ze wzoru Friedewalda.

Poziomy LDL i wartości GFR trudno jest jednak zastąpić innymi wskaźnikami, tymczasem w diabetologii posługujemy się poziomem HbA1c, którego znaczenie kliniczne doskonale ugruntowała dotychczasowa praktyka. Zastąpienie czy uzupełnienie tego parametru średnią glikemią nie wniesie, zdaniem Kilpatricka, żadnych nowych informacji prognostycznych.

Autor zwraca uwagę na inny istotniejszy element, natury matematyczno-statystycznej. Wynika z niego, że tylko z dość niskim prawdopodobieństwem możemy liczyć, że wyliczone średnie stężenie glukozy zbliżone jest do jego prawdziwej wartości. Szerokie przedziały ufności spowodują, że w rzeczywistości średnie stężenia glukozy mogą być takie same dla poziomów HbA1c wynoszących 6,5% i 9%, podczas gdy wyliczone wyniosą 7,7 mol/l i 11,8 mol/l.

W opinii autora wyliczanie eAG jest tylko grą liczbową, a sam poziom HbA1c wystarczająco określa stopień wyrównania metabolicznego. Zarówno pacjenci jak i lekarze mogą być zdezorientowani, gdy przy redukcji w trakcie terapii HbA1c spada z 8% do 7%, a jednocześnie spadek wyliczonej średniej glikemii nie odpowiada pomiarom uzyskanym przez pacjenta w samokontroli glikemii.

A zatem, zdaniem Kilpatricka, w chwili obecnej eAG nie jest dobrą alternatywa dla HbA1c, gdyż wprowadza do praktyki więcej znaków zapytania i wątpliwości niż konkretnych odpowiedzi.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2008-08-04

0 replies on “Nie warto wyliczać średniego stężenia glukozy (dyskusja)”