Prognozowane skutki skutecznych działań profilaktycznych w zakresie układu sercowo-naczyniowego

R. Kahn i wsp – The impact of prevention on reducing the burden of cardiovascular disease LINK: Diabetes care 2008;31:1686
Na łamach Diabetes Care ukazał się artykuł przedstawiający prognozowaną skuteczność wybranych działań prewencyjnych w populacji osób dorosłych zamieszkujących USA za pomocą komputerowego modelu Archimedes rozwoju chorób w populacji. W modelu tym komputerowo, na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych, programowane są na okres 30 lat indywidualne losy wirtualnej populacji około 200 mln dorosłych, których charakterystyka wyjściowo odpowiada rezultatom badania NHANES.

Autorzy zadali pytanie, co stanie się z wirtualną populacją, jeżeli poddamy ją w pełni interwencjom o udowodnionej skuteczności w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia lub pozostawimy w status quo, jaki zapewnia aktualny poziom opieki medycznej. Wśród wybranych interwencji należy wymienić: redukcję masy ciała, zaprzestanie palenia papierosów, leczenie aspiryną, leczenie hipercholesterolemii, nadciśnienia tętniczego oraz kompleksowe leczenie chorych na cukrzycę. Wartości referencyjne poziomów terapeutycznych przyjęto zgodnie ze standardami medycznymi.

Oszacowano, że 78% populacji będzie wymagało przynajmniej jednej z proponowanych interwencji. W 30 letniej perspektywie redukcja liczby zawałów mięśnia serca sięgnęłaby 63% (z prognozowanych 43 mln do 27,4 mln po interwencji). Liczba udarów mózgu uległaby redukcji o 31% (z 33,1 mln do 10,2 mln).

Z punktu widzenia pojedynczej osoby oznacza to wydłużenie okresu przeżycia o 1,3 roku. Największe względne korzyści w tym zakresie odniosą osoby o dużym ryzyku powikłań (z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca lub cukrzycą), a działaniami o największej skuteczności w tej grupie jest leczenie wysokich stężeń cholesterolu LDL, redukcja ciśnienia tętniczego oraz terapia aspiryną.

Biorąc pod uwagę częstość występowania czynników ryzyka w populacji, największą redukcję liczby zawałów mięśnia serca zapewnią programy leczenia nadciśnienia tętniczego i programy zmniejszenia masy ciała. Proponowana profilaktyka powoduje istotny wzrost kosztów (z wyjątkiem programów zaprzestania palenia tytoniu), które jednak w końcowym efekcie redukują poniesione wydatki.

Autorzy analizy wyrażają zatem opinie, że opracowanie programów profilaktyki o niskich kosztach pozwoli osiągnąć zamierzone korzyści zdrowotne w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-08-04

0 replies on “Prognozowane skutki skutecznych działań profilaktycznych w zakresie układu sercowo-naczyniowego”