Niedokrwistość w niewydolności serca, implikacje terapeutyczne

Inder S. Anand – Anemia and Chronic Heart Failure: Implications and Treatment Options LINK: J Am Coll Cardiol 2008;52:501
W Journal of the American College of Cardiology ukazał się artykuł poglądowy Ananda, poświęcony zagadnieniu niedokrwistości w niewydolności serca (NS).

Niedokrwistość często współistnieje z NS, wpływając niekorzystnie na rokowanie – na podstawie badań klinicznych szacuje się, że w grupie chorych z NS anemia zwiększa ryzyko względne zgonu o 20-50%. Brak jest pełnej zgodności co do przyczyn prowadzących do wystąpienia anemii. Większość danych wskazuje na istotną rolę niewydolności nerek, aktywacji neurohormonalnej i prozapalnych cytokin w NS, przyczyniających się do wystąpienia niedokrwistości, z towarzyszącymi zaburzeniami przemiany żelaza, nieprawidłową produkcją erytropoetyny i zaburzeniami funkcji szpiku.

Także nie do końca poznane są mechanizmy poprzez które niedokrwistość wpływa niekorzystnie na rokowanie chorych z NS. Przypuszczalnie istotne znaczenie ma zwiększone obciążenie mięśnia sercowego. W sytuacji bardzo niskiego stężenia hemoglobiny dochodzi do spadku oporu obwodowego w następstwie obniżenia lepkości krwi i zależnego od śródbłonka rozszerzenia naczyń. Prowadzi to do spadku ciśnienia tętniczego i aktywacji neurohormonalnej, a w konsekwencji do retencji sodu i płynów, a także przerostu lewej komory. Nie wiadomo przy tym, czy takie same mechanizmy występują w przypadku mniejszych zaburzeń morfologii.

Zdaniem autora zakładając, że niedokrwistość jest mediatorem, a nie jedynie markerem złego rokowania, korygowanie zaburzeń morfologii krwi mogłoby stać się nowoczesnym podejściem terapeutycznym, korzystnie wpływającym na przeżywalność. W małych badaniach klinicznych wykazano korzystny wpływ podawania rekombinowanej erytropoetyny oraz dożylnego żelaza chorym na NS. Dotychczas jednak nie ustalono jednoznacznie kryterium w jakim należałoby rozpocząć terapię, ani zakresu interwencji, który byłby pożądany i bezpieczny dla danego pacjenta z NS. Zagadnienie to wymaga wyjaśnienia, ze względu na doniesienia wskazujące na niekorzystny wpływ takiego postępowania na układ sercowo-naczyniowy w niewydolności nerek oraz niekorzystne oddziaływanie na przebieg choroby nowotworowej u pacjentów leczonych chemioterapią.

Obecnie prowadzone są dwa duże badania randomizowane, TREAT (Trial to Reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy) i RED-HF (Reduction of Events with Darbepoetin alfa In Heart Failure ), które w opinii autora powinny w przyszłości umożliwić wyjaśnienie wszystkich spornych zagadnień.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-08-12

0 replies on “Niedokrwistość w niewydolności serca, implikacje terapeutyczne”