W 30 rocznicę rozpoczęcia – znaczenie badania UKPDS dla rozwoju diabetologii

P. D. Home – Impact of the UKPDS—an overview LINK: Diabet Med 2008;25(Suppl. 2):2
W 30 rocznicę rozpoczęcia badania UKPDS suplement Diabetic Medicine poświęcono roli tej próby klinicznej w rozwoju diabetologii. Powstało 85 oryginalnych, pełnych artykułów napisanych na podstawie wyników tego badania, publikowanych w głównych pismach ogólnomedycznych (16%) lub diabetologicznych (61%). W tematach publikacji dominują artykuły kliniczne (68%), z obszaru nauk podstawowych (14,6%) i z obszaru zdrowia publicznego (13,15%). W tej ostatniej dużą grupę stanowią artykuły poświęcone modelowaniu wyników badania od strony ekonomii.

Wyniki badania UKPDS są również cytowane w standardach diabetologicznych. W 10 rozdziałach wytycznych IDF wyniki badania UKPDS stanowią 14% piśmiennictwa. UKPDS stanowi także punkt wyjściowy do planowania dalszych badań oceniających wpływ intensywnej terapii hipoglikemizującej na powikłania sercowo-naczyniowe – takich jak ADVANCE i ACCORD.

W UKPDS ustalono również poziom referencyjny HbA1c dla niskiego ryzyka powikłań, użyteczny w praktyce klinicznej. Badanie to zwróciło uwagę na pozytywną rolę metforminy w leczeniu hipoglikemizującym osób otyłych, jednocześnie terapia insuliną i pochodnymi sulfonylomocznika została oczyszczona z oskarżeń o negatywny wpływ na powikłania sercowo-naczyniowe. Ważnym osiągnięciem było wykazanie, że terapia hipotensyjna zmniejsza ryzyko powikłań makronaczyniowych (redukcja ryzyka zgonu zależnego od cukrzycy o 32%, głównie poprzez redukcje ryzyka zgonu z powodu udaru i niewydolności serca) i jednocześnie ogranicza progresję retinopatii.

Badanie zbudowało fundamenty do poprawy opieki diabetologicznej chorych na cukrzycę typu 2, zwracając uwagę na konieczność wielokierunkowego, intensywnego leczenia tych chorych.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2008-08-14

0 replies on “W 30 rocznicę rozpoczęcia – znaczenie badania UKPDS dla rozwoju diabetologii”