Nowe podejście do leczenia niewydolności serca z zachowaną czynnościową skurczową

Sanjiv J. Shah i Mihai Gheorghiade, – Heart failure with preserved ejection fraction treat now by treating comorbidities LINK: JAMA 2008;300:431
W Journal of American Medical Association ukazał się komentarz redakcyjny poświęcony niewydolności serca (heart failure- HF) z zachowaną funkcją skurczową lewej komory.

Jak wynika z piśmiennictwa, w populacji amerykańskiej HF jest obecnie najczęstszym rozpoznaniem wypisowym ze szpitala dla osób powyżej 65 roku życia. Ocenia się, że połowę z nich stanowią chorzy z zachowaną czynnością skurczową (Heart Failure with Preserved Ejection Fraction – HFPEF). Autorzy zwracają uwagę na wysokie ryzyko zgonu w tej grupie, szacowane nawet na 65% w okresie 5 lat obserwacji od hospitalizacji z rozpoznaniem HF. Stąd konieczne jest pilnie znalezienie metod postępowania korzystnie modyfikujących to rokowanie.

W dwóch największych badaniach CHARM-Preserved (Candesartan In Heart Failure – Preserved) i Ancillary-Dig (Digitalis Investigation Group) zaobserwowano, że najczęstszymi przyczynami zgonów w tej populacji nie jest niewydolność serca per se, ale inne przyczyny sercowo-naczyniowe (głównie nagła śmierć sercowa). Ponadto w CHARM-Preserved i Ancillary – DIG aż 28% i 30% przypadków przyczyna zgonu nie była związana z układem sercowo-naczyniowym.

Wykazano, że niezależnymi czynnikami ryzyka zgonu w tej populacji są m.in. wiek, udar mózgu, przewlekła obturacyjna choroba płuc, cukrzyca, niewydolność nerek. Podsumowując, istotnymi czynnikami zwiększającymi chorobowość i śmiertelność w grupie pacjentów z HFPEF są zarówno czynniki sercowo-naczyniowe jak i inne współwystępujące obciążenia internistyczne.

Zdaniem autorów, biorąc pod uwagę niekorzystny wpływ często stwierdzanych w tej populacji chorób współistniejących, należy przede wszystkim dążyć do ich rozpoznania i skutecznego leczenia (przykładowo nadciśnienia tętniczego), a nie oczekiwać na pojawienie się skutecznej, swoistej dla HFPEF terapii. Jak wynika z badań klinicznych i wytycznych towarzystw naukowych, skuteczne leczenie innych chorób (poza HFPEF) korzystnie wpływa na rokowanie.

W podsumowaniu autorzy podkreślają konieczność zmiany strategii postępowania i zwrócenia szczególnej uwagi na wykrywanie i leczenie choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, migotania przedsionków, cukrzycy i przewlekłej niewydolności nerek, jako sposobu redukcji chorobowości i śmiertelności w tej populacji.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2008-07-23

0 replies on “Nowe podejście do leczenia niewydolności serca z zachowaną czynnościową skurczową”