Zła kontrola glikemii w okresie pooperacyjnym u pacjentów po operacjach serca pogarsza rokowanie

R. Ascione i wsp – Inadequate blood glucose control is associated with in-hospital mortality and morbidity in diabetic and non-diabetic patients undergoing cardiac surgery LINK: Circulation 2008;118:113
Jak ogólnie wiadomo, u pacjentów z cukrzycą należy dążyć do dobrej kontroli glikemii, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym. Mimo to nieprawidłowa glikemia w okresie pooperacyjnym u pacjentów, którzy przeszli operację serca, nie jest zjawiskiem rzadkim, a na temat jej konsekwencji wiadomo niezbyt wiele. Problem zwykle dotyczy chorych z granicznymi zaburzeniami metabolizmu glukozy, które nasilają się w wyniku działania czynników stresogennych, związanych z zabiegiem operacyjnym.

Autorzy pracy opublikowanej na łamach Circulation zebrali prospektywnie dane dotyczące kohorty 8727 pacjentów, którzy przeszli operację serca pomiędzy kwietniem 1996 a marcem 2004 w jednym z ośrodków brytyjskich. Analizowanym parametrem była najwyższa wartość glikemii w ciągu 60 godzin od zabiegu. Pacjentów podzielono na trzy grupy: osoby z dobrą kontrolą glikemii (poniżej 200 mg/dL; 85%), osoby z umiarkowanie dobrą kontrolą glikemii (200-250 mg/dL; 10%) oraz osoby ze złą kontrolą glikemii (>250 mg/dL; 4%), przy czym 52% pacjentów ze złą, 31% z umiarkowaną i 8% z dobrą kontrolą glikemii miało rozpoznaną cukrzycę.

Zła kontrola glikemii (ale nie samo rozpoznanie cukrzycy), wiązała się z istotnie zwiększoną śmiertelnością wewnątrzszpitalną (dobra kontrola – śmiertelność 1,8%; umiarkowana- 4,2%, zła- 9,6%). Zła kontrola glikemii w okresie pooperacyjnym wiązała się także ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca, jak również powikłań ze strony układy oddechowego i nerek.

Jakkolwiek interpretując wyniki badania należy wziąć pod uwagę, że praca ta przedstawia retrospektywną analizę prospektywnie zbieranych danych, to jednak wnioski z niej płynące wydają się dość wyraźne. Po pierwsze, ponad 50% pacjentów, którzy nie mają dobrej kontroli glikemii w okresie pooperacyjnym nie miało nigdy wcześniej rozpoznanej cukrzycy co, nawet biorąc pod uwagę wpływ hipotermii, długiego znieczulenia i krążenia pozaustrojowego, jest niespodziewane. Po drugie, praca po raz kolejny potwierdza, że zła kontrola glikemii w okresie pooperacyjnym pogarsza rokowanie pacjentów.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-07-08