Jak zmniejszyć obciążenia wynikające z depresji

Gavin Andrews – Reducing the burden of depression LINK: Can J Psych 2008;53:420 (dostępny pelen tekst)
Depresję uważa się za jeden z największych problemów zdrowotnych krajów rozwiniętych. Nie odczuwają tego jednak poczekalnie gabinetów lekarskich.

Analiza przyczyn wysokiej zapadalności i dysproporcji pomiędzy całkowitą liczbą chorych a liczbą osób poszukujących pomocy z powodu objawów depresyjnych była tematem badania opublikowanego w Canadian Journal of Psychiatry. Autor pracy, Gavin Andrews, opracował listę hipotez tłumaczących dużą częstość występowania depresji. Znalazły się na niej: powszechność przyczyn wywołujących chorobę, nieskuteczność prewencji, niedoskonałość diagnostyki, nawracający charakter schorzenia, nieskuteczność terapii, brak skłonności do poszukiwania pomocy przez chorych lub też nieefektywność tej pomocy.

Źródłem danych, które posłużyły do weryfikacji słuszności poszczególnych hipotez, były australijskie rejestry chorych na depresję. Ich szczegółowa analiza doprowadziła do wniosku, że za skalę problemu, jakim jest depresja, odpowiadają głównie dwie ostatnie przyczyny. Rutynowy skrining depresji w ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej pozwoliłby na znaczący wzrost wykrywalności choroby. Regularna ocena chorych przy użyciu takich narzędzi jak kwestionariusz PHQ (Patient Health Questionnaire) miałaby korzystny wpływ na jakość monitorowania leczenia. Idąc dalej, aktywny nadzór nad chorym w okresie po przepisaniu leków mógłby przełożyć się na poprawę pod względem przestrzegania zaleceń dotyczących terapii i zmniejszenie liczby nawrotów.

Podsumowując, u podłoża dużej chorobowości związanej z depresją leżą zarówno przyczyny związane z pacjentem, takie jak niechęć do poszukiwania pomocy, jak i niewydolność systemu opieki nad osobami z tą chorobą.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-07-04

0 replies on “Jak zmniejszyć obciążenia wynikające z depresji”