Czy prewencja i terapia hipotensyjna zmieniła naturalną historię nadciśnienia tętniczego?

E. Ingelsson i wsp – Altered blood pressure progression in the community and its relation to clinical events LINK: Arch Intern Med 2008;168:1450
Na łamach Archives of Internal Medicine opublikowano kolejną analizę badania Framingham. W prospektywnej obserwacji porównano rozwój nadciśnienia tętniczego i jego wpływ na choroby układu sercowo-naczyniowego i śmiertelność całkowitą w dwóch grupach obserwacyjnych: pierwszej, obserwowanej w latach 1953-71 (1644 badanych, ze średnią wieku wyjściowo 61 lat) i drugiej – obserwowanej w latach 1971-90 (1040 badanych i średnia wyjściowa wieku- 58 lat.)

Następnie dla kolejnych szesnastu lat, tj. do 1984 dla pierwszej grupy i do 2003 dla drugiej grupy, określono ilość głównych powikłań sercowo-naczyniowych i śmiertelność całkowitą. Pozwoliło to ocenić zależność miedzy tempem wzrostu wartości ciśnienia tętniczego i średnią z okresu wstępnego obserwacji, a ryzykiem głównych zdarzeń sercowo-naczyniowych i śmiertelnością całkowitą w ciągu 16 lat obserwacji.

W porównywanych przedziałach czasowych wyraźnie wolniejsze tempo wzrostu wartości ciśnienia tętniczego obserwowano w drugiej grupie badanych. Pod koniec okresu obserwacji częstość występowania nadciśnienia w grupie pierwszej wyniosła 59%, a w drugiej 40%. Właściwą kontrolę farmakologiczną uzyskano u odpowiednio 23% i 32% osób z nadciśnieniem. Ilość pierwszych zdarzeń sercowo-naczyniowych w pierwszej i drugiej grupie wyniosła odpowiednio – 15,8 i 10,5/1000 osobolat, a dla śmiertelności wskaźnik ten wyniósł 20/1000 osobolat i 13,2/1000 osobolat. W analizach wieloczynnikowych w obu podgrupach stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy powikłaniami sercowo-naczyniowymi a średnią wartością ciśnienia skurczowego.

Z powyższych danych można wyciągnąć następujące praktyczne wnioski: dla prognozowania powikłań istotne są na bieżąco powtarzane i uśredniane pomiary RR. Właściwa prewencja i leczenie zmienia historię naturalną nadciśnienia tętniczego i jego wpływ na ryzyko powikłań: relatywnemu zmniejszeniu ulegają wskaźniki ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych i śmiertelności całkowitej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-07-14