Związek pomiędzy siłą mięśniową a śmiertelnością u mężczyzn – badanie prospektywne

Jonatan R Ruiz i wsp – Association between muscular strength and mortality in men: prospective cohort study LINK: BMJ 2008;337:a439 (dostępny pełen tekst)

Ruiz i wsp. przeprowadzili badanie AELS (Aerobics Centre Longitudinal Study), oceniające związek pomiędzy siłą mięśniową a śmiertelnością całkowitą, śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz śmiertelnością z powodu nowotworu. W badaniu wzięło udział 8762 mężczyzn w wieku 20-80 lat. Oceniono siłę mięśni górnej i dolnej połowy ciała, według standaryzowanych kryteriów oraz wydolność fizyczną ocenianą na podstawie testu wysiłkowego.

Podczas trwającej średnio 18.9 lat obserwacji zarejestrowano 503 zgonów (w tym 145 sercowo-naczyniowych i 199 nowotworowych). Uwzględniające czynnik wieku wskaźniki zgonów, w przeliczeniu na 10000 osobo-lat, dla trzech grup chorych, podzielonych w zależności od rosnącej siły mięśniowej wyniosły 38.9, 25.9 i 26.6 dla śmiertelności całkowitej; 12.1, 7.6, i 6.6 dla zgonów sercowo-naczyniowych oraz 6.1, 4.9 i 4.2 dla zgonów nowotworowych (p <0.01 dla trendu).

W analizie wieloczynnikowej, uwzględniającej wiek, aktywność fizyczną, wskaźnik masy ciała, wywiad rodzinny, wskaźniki ryzyka zgonu ze wszystkich przyczyn wynosiły odpowiednio 1 (referencyjny – dla grupy o najmniejszej sile mięśniowej), 0.72 i 0.77; dla zgonów sercowo-naczyniowych 1.0 (referencyjny), 0.74 i 0.71 i dla zgonów nowotworowych 1.0 (referencyjny), 0.72 i 0.68.

W podsumowaniu autorzy piszą, że siła mięśniowa jest czynnikiem niezależnym i wykazuje odwrotną korelację ze wskaźnikami śmiertelności, nawet po uwzględnieniu wydolności fizycznej. Zdaniem autorów ćwiczenia zwiększające siłę mięśniową mogą być korzystne prognostycznie, powinny jednak uzupełniać, a nie zastępować ćwiczenia aerobowe.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2008-07-12

0 replies on “Związek pomiędzy siłą mięśniową a śmiertelnością u mężczyzn – badanie prospektywne”