Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – co można osiągnąć?

Richard Kahn i wsp – The impact of prevention on reducing the burden of cardiovascular disease LINK: Circulation 2008;118:576 (dostępny pełen tekst)
Richard Kahn i wsp. analizowali przydatność 11 oficjalnych narodowych programów prewencji chorób sercowo-naczyniowych (CVD) prowadzonych w Stanach Zjednoczonych. W analizie zastosowano model Archimedesa tworzący symulowaną populację. W modelu oceniano skuteczność programów w obserwacji 30-letniej. Uwzględniono zależną od CVD chorobowość i śmiertelność, jakość życia oraz koszt prewencji.

Autorzy dowiedli, że aż 78% dorosłych w wieku 20-80 lat (próbkę populacji wykorzystano z danych National Health and Nutrition Education Survey IV) to kandydaci do przynajmniej jednego programu prewencji. Gdyby każdy z nich w 100% realizował zalecenia, częstość występowania zawałów serca i udarów mózgu udałoby się zredukować o odpowiednio 63% i 31%. Wdrożenie środków prewencji pozwoliłoby zwiększyć globalny wskaźnik lat życia o około 221 milionów, a ten sam wskaźnik uwzględniający jakość życia o 244 miliony. Czas życia indywidualnych osób wydłużyłby się przeciętnie o 1.3 roku.

Do najbardziej efektywnych metod prewencji zaliczono podawanie aspiryny osobom z grup wysokiego ryzyka, kontrolowanie stanów przedcukrzycowych, redukcję wagi ciała u otyłych, zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą, zmniejszenie cholesterolu LDL u osób z chorobą niedokrwienną serca (CAD) oraz zaprzestanie palenia.

W podsumowaniu autorzy zaznaczają, że skuteczne i masowe działania prewencyjne mogą zapobiec dużej liczbie incydentów sercowo-naczyniowych, jednak większość tego rodzaju działań wiąże się z wysokimi wydatkami i wymaga optymalizacji. Jedyną skuteczną metodą prewencji nie pociągającą wydatków z budżetu, a wręcz je ograniczającą, jest zaprzestanie palenia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-07-29

0 replies on “Prewencja chorób sercowo-naczyniowych – co można osiągnąć?”