Kontynuacja czy odstawienie beta blokerów przy hospitalizacji u pacjentów z niewydolnością serca

Gregg C. Fonarow i wsp – Influence of beta-blocker continuation or withdrawal on outcomes in patients hospitalized with heart failure LINK: J Am Coll Cardiol 2008;52:190
Fonarow i wsp. podsumowują wyniki badania OPTIMIZE-HF, w którym analizowano wpływ kontynuacji lub przerwania stosowania beta-blokerów na wyniki leczenia chorych z zaostrzeniem niewydolności serca (HF). W projekcie wzięło udział 5791 chorych hospitalizowanych z powodu dekompensacji HF, okres obserwacji wynosił 60-90 dni. Wyniki leczenia oceniano w zależności od tego, czy beta-bloker był włączony, wycofany lub gdy nie stosowano go w ogóle. W analizie uwzględniono dane 2373 pacjentów, z których 1350 (56.9%) przyjmowało środek przed hospitalizacją i kontynuowało leczenie, 632 (26.6%) rozpoczęło leczenie w trakcie hospitalizacji, u 79 (3.3%) odstawiono beta-bloker, a 303 (12.8%) nie było leczonych.

Jak wykazali autorzy, kontynuowanie beta-blokerów łączyło się z niższymi wskaźnikami śmiertelności po wypisaniu ze szpitala (wskaźnik ryzyka: 0.60; 95% przedział ufności [CI]: 0.37-0.99, p=0.044) oraz rzadszym występowaniem punktu końcowego złożonego ze zgonów i ponownych hospitalizacji (0.69;95% CI: 0.52-0.92, p=0.012), w porównaniu z osobami nie przyjmującymi beta-blokerów. Autorzy pracy podkreślają, że odstawienie beta blokerów wiąże się z istotnie wyższym ryzykiem zgonu od kontynuacji terapii (wskaźnik ryzyka 2.3;95% CI:1.2-4.6, p=0.013). Wskaźniki są jednak podobne do obserwowanych u chorych z HF, którzy nie byli leczeni.

A zatem, jak podkreślają autorzy badania OPTIMIZE-HF, kontynuacja leczenia beta-blokerami u chorych ze zdekompensowaną niewydolnością serca wiąże się z niższą śmiertelnością a ich odstawienie ryzyko zwiększa.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-07-15

0 replies on “Kontynuacja czy odstawienie beta blokerów przy hospitalizacji u pacjentów z niewydolnością serca”