Trendy w występowaniu choroby niedokrwiennej serca w Japonii.

Akihiko Kitamura i wsp – Trends in the incidence of coronary heart disease and stroke and their risk factors in Japan, 1964 to 2003: the Akita-Osaka study LINK: JACC 2008;52:71
Wskaźniki śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca (CHD) są w Japonii około 4-krotnie niższe niż w USA (dane z 2007 roku). Z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych odnotowano w ostatnich dekadach spadek chorobowości i śmiertelności z powodu CHD, wynikający najprawdopodobniej głównie z redukcji poziomu cholesterolu. Z kolei w Azji panuje obawa, że na skutek rozwoju socjoekonomicznego oraz niekorzystnych zmian w diecie, zapadalność na CHD może w niektórych krajach znacząco wzrosnąć.

Akihito Kitamura i wsp. podsumowali trendy występowania CHD w okresie 40 lat (1964-2003), jak również występowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wśród osób w wieku średnim (40-69 lat) mieszkających w ośrodkach miejskich (n=9549) oraz w środowisku wiejskim (n=2671) w Japonii. Badanie wykazało wzrost zapadalności na CHD wśród mężczyzn w miastach od 1980 roku. Nie stwierdzono istotnych zmian w populacji wiejskiej oraz u kobiet z ośrodków miejskich. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że rejestrowane zmiany mogą wiązać się ze zwiększonym poziomem cholesterolu, indeksu masy ciała (BMI) oraz z wysokimi poziomami glikemii.

Raport sugeruje, że dieta oparta na wzorcach zachodnich i zachodni, siedzący styl życia mogą być zagrożeniem dla społeczeństw Azji i powodować istotny wzrost zapadalności na CHD i inne choroby sercowo-naczyniowe.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-07-01