Zwiększający się odsetek stulatków w populacji ogólnej Australii

Robyn L. Richmond – The changing face of the Australian population: growth in centenarians LINK: MJA 2008;188:720
Tajemnica długiego życia jest dla wszystkich fascynującym zagadnieniem. W Medical Journal of Australia ukazał się artykuł poglądowy Robyn Richmond poświęcony długowieczności w populacji australijskiej.

W latach 1901 – 1971 odsetek osób z populacji ogólnej mających ponad 100 lat zwiększył się z 0,0013% do 0,0016%, natomiast od 1971 do roku 2001 prporcja ta podwaja się co dekadę i wynosi obecnie 0,012%. Na podstawie danych z 2006 roku oszacowano liczbę stulatków na 3154 osoby, z czego 25% stanowili mężczyźni.

W ostatnich 25 latach liczba osób powyżej 100 lat zwiększała się o 8,5% rocznie i rośnie nadal. w 2020 roku moąna oczekiwać ponad 12 000 takich osób. Ocenia się, że 79% z tych mężczyzn i 38% kobiet mieszka poza zorganizowanymi miejscami pobytu dla osób w podeszłym wieku (np. domami opieki). Aż 28% stuletnich mężczyzn i 14% kobiet mieszka samotnie, a zróżnicowanie w zależności od płci wynika najprawdopodobniej z faktu, że mężczyźni dożywający tego wieku są generalnie zdrowsi i sprawniejsi od kobiet.

Autorka artykułu wskazuje na dwie przyczyny odpowiedzialne za zwiększający się odsetek osób w tym wieku. Pierwsza z nich to spadająca płodność społeczeństwa, a tym samym zmniejszający się odsetek ludzi młodych. Drugą ważną przyczyną jest rosnąca spodziewana długość życia przy urodzeniu (obecnie 78.5 lat dla mężczyzn i 83.3 lat dla kobiet). Wydłużona przeżywalność nie oznacza zdaniem autorki (w przeciwieństwie do powszechnej opinii) większego ograniczenia samodzielności, ponieważ jak wynika z badań wskaźniki niepełnosprawności zmniejszają się w ostatnich latach w populacji osób w podeszłym wieku. Wobec starzenia się społeczeństwa konieczne jest uwzględnienie obserwowanych trendów demograficznych i oszacowanie ich skutków społecznych, medycznych i finansowych.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2008-06-16

0 replies on “Zwiększający się odsetek stulatków w populacji ogólnej Australii”