Długa droga do skuteczniejszej prewencji chorób przewlekłych

Steven H. Woolf – The power of prevention and what it requires LINK: JAMA 2008;299:2437
Artykuł redakcyjny JAMA poświęcono prewencji chorób przewlekłych w wymiarze populacyjnym. Pomimo prognozowanego wzrostu częstości występowania przewlekłych chorób w USA z 133 milionów w 2005 roku do 171 milionów w 2030 roku oraz wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w tym czasie z 16% do 25% produktu krajowego brutto, wciąż nie ma dostatecznego przekonania o potrzebie wsparcia działań promocyjno-profilaktycznych.

U podłoża niechęci i nieufności leżą między innymi: niewiara w ich skuteczność i opłacalność, bezwładność decyzyjna i sprzeczność interesów. Ta pierwsza jest po części następstwem niepowodzenia niektórych z dotychczasowych strategii prewencyjnych i konsekwencją oczywistego faktu, że wykazanie opłacalności inwestycji ukierunkowanych na podtrzymanie zdrowia jest znacznie trudniejsze niż inwestycji w leczenie.

Warunkiem poprawy skuteczności strategii prewencyjnych jest stworzenie pomostu pomiędzy profesjonalistami w zakresie ochrony zdrowia a odbiorcami interwencji, czyli ogólną populacją, jak również włączenie w działania prewencyjne jak największej liczby grup społecznych, głównie za pośrednictwem mediów. Koordynacja działań, polegających choćby na tym, że zalecenia dietetyczne wydawane przez lekarzy są prezentowane na telebimach w restauracjach, wymaga znaczących inwestycji finansowych i bardziej nowoczesnego niż dotychczas spojrzenia decydentów na aspekty promocji i profilaktyki zdrowia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2008-05-28