Bezpieczeństwo leków przeciwpsychotycznych u osób z demencją

Paula A. Rochon i wsp – Antipsychotic therapy and short-term serious events in older adults with dementia LINK: Arch Intern Med 2008;168:1090

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki wszechstronnej analizy bezpieczeństwa leków przeciwpsychotycznych stosowanych u starszych osób z demencją. Do niekorzystnych następstw stosowania tej grupy farmaceutyków podchodzono dotychczas selektywnie, analizując częstość występowania pojedynczych działań niepożądanych, takich jak objawy pozapiramidowe, upadki, złamania kości biodrowej, incydenty mózgowo-naczyniowe lub zgony. Częstość tych zdarzeń, choć istotna dla pacjenta, nie informuje o całkowitym ryzyku związanym z terapią.

Z punktu widzenia chorego najistotniejsze jest ogólne bezpieczeństwo pierwszych dni leczenia (farmakoterapia zaburzeń zachowania w demencji jest zwykle krótkotrwała), które nie było przedmiotem odrębnej analizy. W odpowiedzi na te potrzeby, autorzy z Kanady definiowali częstość tych działań niepożądanych, które prowadzą do pilnej hospitalizacji w okresie pierwszych 30 dni od rozpoczęcia stosowania leków przeciwpsychotycznych. Retrospektywną analizą objęto dokumentację 20682 starszych osób z ogólnej populacji, u których rozpoznawano zespoły otępienne, a następnie dobrano do nich 20559 osób z demencją, rezydujących w ośrodkach opieki długoterminowej.

W porównaniu z osobami, u których nie stosowano leczenia, osoby z ogólnej populacji otrzymujące atypowe leki przeciwpsychotyczne były obciążone 3.2-krotnie podwyższonym ryzykiem, a osoby otrzymujące klasyczne leki przeciwpsychotyczne 3.8-krotnie podwyższonym ryzykiem dowolnego, ciężkiego działania niepożądanego w trakcie 30-dniowej obserwacji. Struktura działań niepożądanych u rezydentów domów opieki była porównywalna, choć charakteryzowały się one mniejszą ciężkością.

Podsumowując, leczenie przeciwpsychotyczne u osób w starszym wieku z demencją wiąże się z istotnym ryzykiem ciężkich powikłań, toteż wymaga ostrożności, nawet wówczas, gdy jest w zamierzeniu krótkotrwałe.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-05-26

0 replies on “Bezpieczeństwo leków przeciwpsychotycznych u osób z demencją”