Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko zakrzepicy żył głębokich

Robert D. Brook – Air pollution. What is bad for the arteries might be bad for the veins LINK: Arch Intern Med 2008;168:909

W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki oryginalnego badania Baccarelli’ego i wsp., które uświadamia skalę niekorzystnych następstw zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza.

Zanieczyszczenia pyłowe, szczególnie te o małej średnicy umożliwiającej głęboką penetrację do układu oddechowego, są dobrze udokumentowanym czynnikiem ryzyka niedokrwienia i zawału serca, niewydolności serca, udaru, nagłego zgonu i zaburzeń rytmu serca, jak też całkowitej śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ocenia się, że pyły zawarte we wdychanym powietrzu są 13 pod względem częstości przyczyną zgonów na świecie i rocznie pociągają za sobą około 800 000 ofiar.

Autorzy większości dotychczasowych badań nad zależnością pomiędzy zanieczyszczeniami pyłowymi a chorobami układu krążenia koncentrowali się na niekorzystnym wpływie tych pierwszych na naczynia tętnicze. Bacarelli i wsp. wykazali, że ryzyko dotyczy także układu naczyń żylnych. Z ich retrospektywnej pracy wynika, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy roczną ekspozycją na pyły o średnicy poniżej 10 mikrometrów a częstością występowania zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych.

Zadziwia siła tej zależności. Autorzy dowodzą, że stężenie pyłów wynoszące 50 mikrogramów/metr sześcienny, akceptowane przez Agencję Ochrony Środowiska w USA, przekłada się na 10-krotny wzrost ryzyka zakrzepicy w porównaniu ze stężeniem 5-krotnie niższym. Co warte podkreślenia, żaden z dotychczas analizowanych, klasycznych czynników ryzyka zakrzepicy żył głębokich nie miał równie silnego wpływu na zapadalność na tę chorobę.

Wydaje się więc, że praca Bacarelliego może być sygnałem do reaktywacji zainteresowania problemem zanieczyszczenia środowiska, który w ostatnim czasie nie zajmuje wiele czasu politykom i mediom.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-05-12

0 replies on “Zanieczyszczenie powietrza a ryzyko zakrzepicy żył głębokich”