Jak często monitorować stężenie cholesterolu?

P. P. Glasziou i wsp – Monitoring cholesterol levels: measurement error or true change? LINK: Ann Intern Med 2008;148:656

Wprowadzenie intensywnej terapii statynami było odpowiedzialne za 64% wzrost wydatków ponoszonych przez amerykańskiego ubezpieczyciela (Medicare) na pomiary stężeń cholesterolu w latach 2000-2004. O ile jednak, jak zauważają autorzy artykułu opublikowanego na łamach Annals of Internal Medicine, cele leczenia hipolipemizującego zostały sformułowane stosunkowo precyzyjnie, to częstość monitorowania stężeń cholesterolu nie stanowiła dotąd przedmiotu dogłębnych analiz.

Zalecenia amerykańskie proponują aby, po osiągnięciu docelowych wartości lipidogramu, oznaczanie cholesterolu wykonywać 3 razy w roku, brytyjskie raz w roku, a australijskie 1-2 razy w roku.

P. P. Glasziou i wsp., na podstawie danych pochodzących z obserwacji 9014 uczestników badania klinicznego LIPID, określili charakter krótkotrwałych i długotrwałych wahań stężeń cholesterolu. W długotrwałej obserwacji stwierdzono przyrost stężeń cholesterolu LDL o zaledwie 2% rocznie. Z kolei zakres krótkotrwałej zmienności stężeń cholesterolu, zależny od zmiennych biologicznych oraz zmienności wynikającej metod analitycznych, oceniono na ±31 mg%.

Wyniki tej analizy mają ważne znaczenie praktyczne. Na ich podstawie można wnioskować, że wahania stężenia cholesterolu ponad przyjętą normę obserwowane w perspektywie krótkoterminowej będą, w większości przypadków, stanowić wyniki fałszywie dodatnie, bowiem długotrwała zmienność stężeń cholesterolu jest niewielka. Po osiągnięciu zalecanych poziomów terapeutycznych przy określonej dawce leku hipolipemizującego, nie należy zatem, zdaniem autorów pracy, zbyt często monitorować stężeń lipidów. Okres 2-3 lat do kolejnego oznaczenia kontrolnego wydaje się być dla autorów okresem rozsądnym, uwzględniającym długotrwałe niewielkie narastanie stężeń cholesterolu.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2008-05-06