Odległe efekty programu prewencji cukrzycy

J. Lindström i M. Uusitupa – Lifestyle intervention, diabetes, and cardiovascular disease LINK: Lancet 2008;371:1731
Komentarz zamieszczony na łamach The Lancet skłania do refleksji na temat postępów w medycynie. Jego autorzy przypominają opinię Eliota Joslina z 1921, wskazującą na dużą liczbę chorych na cukrzycę i wynikającą z tego konieczność zapobiegania tej chorobie. Po upływie prawie 90 lat od tego stwierdzenia dopiero zaczynamy oceniać korzyści płynące z programów prewencji cukrzycy. Czy są one aż tak znaczące, jakbyśmy tego oczekiwali?

Po dwudziestu latach obserwacji osób z upośledzoną tolerancją glukozy, biorących udział w latach 1986-1992 w chińskim programie prewencji cukrzycy (The China Da Qing Diabetes Prevention Study), grupa poddana wtedy interwencji modyfikującej styl życia (dieta i aktywność fizyczna) nadal miała mniejszą zapadalność na cukrzycę w porównaniu z grupą kontrolną. Na początku badania intensywna modyfikacja stylu życia wiązała się z 51% ograniczeniem zapadalności. Po 20 latach wskaźnik ten nie uległ istotnemu zmniejszeniu i wyniósł 43%. Skumulowana częstość występowania cukrzycy w tym okresie wyniosła w grupie kontrolnej i modyfikacji stylu życia odpowiednio 93% i 80%, a średnia roczna zapadalność 11% i 7%. W grupie aktywnej interwencji cukrzyca trwała o 3,6 roku krócej w porównaniu z kontrolą.

Autorzy analizy określili również częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych, śmiertelność sercowo-naczyniową i śmiertelność ogólną. W ciągu 20 lat obserwacji, pierwszy epizod sercowo-naczyniowy wystąpił u odpowiednio 44% i 41% osób z grupy kontrolnej i poddanej interwencji. W grupie modyfikacji stylu życia odnotowano o 17% mniejszą skumulowaną liczbę zgonów sercowo-naczyniowych. W przypadku tych analizowanych punktów klinicznych obserwowane różnice nie osiągnęły jednak poziomu istotności statystycznej, co wynikało m.in. z mocy statystycznej badania.

Jego autorzy zalecają jednak jak najwcześniejsze wdrożenie programów prewencji cukrzycy, o intensywnym i długotrwałym charakterze tak, aby poza redukcją zaburzeń metabolicznych uwidoczniły się również korzyści w postaci prewencji chorób naczyniowych. Dotyczy to programów obejmujących całą populację, jak również grupy wysokiego ryzyka rozwoju cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-05-24