Ewolucja definicji zawału serca- co wynika uniwersalnej definicji?

Harvey D. White – Evolution of the definition of myocardial infarction: what are the implications of a new universal definition? LINK: Heart 2008;94:679

W zeszłym roku ukazała się nowa wersja uniwersalnej definicji zawału serca, zaaprobowana przez europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne (ESC i AHA), ciągle jednak nie wiemy dokładnie, jakie implikacje kliniczne miało wprowadzenie poprzedniej definicji z 2000 roku, istotnie zmieniającej kryteria rozpoznawania zawału.

Przed ośmioma laty ukazało się wspólne stanowisko Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego (ACC), przyjęte również trzy lata później przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA), dotyczące uniwersalnej definicji zawału serca. Jak wiadomo, największe znaczenie diagnostyczne przypisano w tej definicji zmianom stężenia troponin sercowych w surowicy. W ciągu ostatnich lat trwały badania mające na celu określenie, jakie zmiany epidemiologiczne i rokownicze pociągnęło za sobą wprowadzenie uniwersalnej definicji zawału serca.

Autor pracy dokonuje zwięzłego przeglądu dostępnych danych. Początkowo sądzono, że wprowadzenie uniwersalnej  definicji zawału serca znacznie zwiększy rozpoznawalność tej choroby i wpłynie na obserwowane tendencje redukcji częstości występowania ostrych zespołów wieńcowych. Stało się tak tylko po części. W zależności od badania, częstość rozpoznawania zawału serca według nowych kryteriów albo nie zmieniała się istotnie albo wzrastała nawet o 195%.

Według wiarygodnych danych z rejestru GRACE, zastosowanie troponin sercowych jako kryterium diagnostycznego zwiększyło rozpoznawalność zawału serca o 29%. Co ważniejsze, zastosowanie nowych kryteriów zwiększyło wartość rokowniczą rozpoznania zawału serca, co potwierdzono w szeregu rejestrach i wielu badaniach klinicznych. Spodziewano się, że zastosowanie uniwersalnej definicji przyniesie pierwotnie wzrost kosztów leczenia, jednak przy zmniejszeniu kosztów społecznych (bardziej precyzyjne rozpoznanie, skuteczniejsze leczenie, uniknięcie niektórych hospitalizacji, krótsze pobyty w szpitalu). Badania randomizowane wydają się potwierdzać, że w efekcie, głównie poprzez skrócenie hospitalizacji, uzyskuje się obniżenie całkowitych kosztów medycznych.

W definicji z 2007 roku do znaczenia troponin towarzyszącym klinicznym cechom niedokrwienia dodano jako dodatkowe kryteria dowody z badań obrazowych. Uwzględniono też nagłą śmierć sercową wywołaną zawałem serca, zdefiniowano zawał towarzyszący pomostowaniu aortalno-wieńcowemu, jak również podano nową klasyfikację rodzajów zawału. Niewątpliwie zastosowanie tej definicji daje większą precyzję rozpoznania, pozwalając też na lepszą stratyfikację ryzyka pacjentów z zawałem serca. Przyszłość pokaże w jaki sposób przełoży się to na postępowanie kliniczne i jak szybko ta definicja zostanie przyjęta przez całe środowisko kardiologiczne.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-06-27

0 replies on “Ewolucja definicji zawału serca- co wynika uniwersalnej definicji?”