Częstość występowania zaburzeń psychicznych wśród pacjentów POZ w Europie

M. King i wsp – Prevalence of common mental disorders in general practice attendees across Europe LINK: Br J Psychiatry 2008;192:362

Na łamach British Journal of Psychiatry przedstawiono dane dotyczące częstości występowania zaburzeń psychicznych u pacjentów objętych opieką ambulatoryjną w 6 krajach Europy: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Estonii i Holandii. Kolejnych dorosłych pacjentów (w wieku 18-76 lat), zgłaszających się z dowolnych przyczyn do poradni ogólnych rekrutowano do badania w latach 2003-2004, przedstawiając im kwestionariusze do wypełnienia. Na tej podstawie oceniano częstość występowania zaburzeń psychicznych: depresji, zespołu lęku napadowego oraz innych zaburzeń lękowych.

W bazie danych zgromadzono informacje na temat 2344 mężczyzn i 4865 kobiet. Częstość występowania depresji w badanej populacji kobiet i mężczyzn wynosiła średnio 13,9% i 8,5%. U kobiet i mężczyzn depresja występowała najczęściej odpowiednio w Hiszpanii (18,4%) i Wielkiej Brytanii (12,7%). Najczęściej dotyczyła mężczyzn w wieku 30-50 lat oraz kobiet w wieku 18-30 lat.

Zespół lęku napadowego występował u odpowiednio 9,2% i 5,6% kobiet i mężczyzn. U kobiet najwyższe wskaźniki chorobowości występowały w Portugalii (13,3%), a u mężczyzn w Wielkiej Brytanii (8,8%). Zespół lęku napadowego występował najczęściej u osób w wieku 40-50 lat, zarówno w grupie kobiet i mężczyzn.

Inne zespoły lękowe występowały u odpowiednio 10% i 5% kobiet i mężczyzn (najczęściej w Hiszpanii – odpowiednio 20,1% i 9,9%). W innych badaniach epidemiologicznych częstość depresji oceniono na 10%, zespołu lęku uogólnionego na 5-16% i lęku napadowego na 1,5-13%.

Różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, za wyjątkiem Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, po uwzględnieniu czynników społeczno-demograficznych, okazały się nieistotne statystycznie. Relatywnie najniższą częstość występowania zaburzeń psychicznych odnotowano w Holandii i Słowenii.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2008-05-21

0 replies on “Częstość występowania zaburzeń psychicznych wśród pacjentów POZ w Europie”