Psychoterapia w indukcji remisji u osoby z depresją i towarzyszącymi chorobami somatycznymi-opis przypadku

Carolyn L. Turvey i Dawn M. Klein – Remission from depression comorbid with chronic illness and physical impairment LINK: Am J Psych 2008;164:569
Depresja u osób z licznymi towarzyszącymi chorobami somatycznymi jest związana z cięższym przebiegiem, częstszymi nawrotami, gorszym rokowaniem i słabszą odpowiedzią na typową farmakoterapię. Stąd, często praktykowaną metodą postępowania jest psychoterapia – sama bądź w połączeniu z leczeniem farmakologicznym.

W literaturze toczy się dyskusja na temat optymalnej metody psychoterapii w omawianej grupie chorych. Jak dotąd, największe sukcesy odnieśli autorzy badania CREATE, którzy stosując zmodyfikowaną przez siebie terapię interpersonalną uzyskali co najmniej 50% poprawę w zakresie objawów depresyjnych u 43% poddawanych tej metodzie leczenia.

W American Journal of Psychiatry ukazała się kolejna praca, która pogłębia wiedzę na temat możliwości psychoterapii. Autorzy opisują przypadek pacjenta z depresją towarzyszącą licznym chorobom somatycznym, u którego zastosowano leczenie będące hybrydą psychoterapii interpersonalnej i aktywacji behawioralnej, wymierzoną w modyfikację tych czynników, które w największym stopniu odpowiadają za upośledzenie sprawności fizycznej w przebiegu zaburzeń depresyjnych. Co istotne, leczenie było kontynuowane drogą telefoniczną. Taka forma terapii przyniosła zadowalające efekty, to jest znaczące ograniczenie niesprawności i utrzymujące się przez długi czas, z niewielkimi przerwami, wyrównanie nastroju.

Podsumowując swoje osiągnięcia, autorzy wskazują na konieczność opracowania bardziej wszechstronnego, teoretycznego modelu psychoterapii interpersonalnej. Podkreślają również, ze bezpośrednia relacja lekarz-pacjent nie jest bezwzględnym warunkiem skuteczności terapii. Co więcej, dowodzą, że leczenie może być skuteczne także wtedy, jeśli będzie realizowane przez odpowiednio przeszkolony personel pielęgniarski.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2008-05-21

 

0 replies on “Psychoterapia w indukcji remisji u osoby z depresją i towarzyszącymi chorobami somatycznymi-opis przypadku”