W jaki sposób zaprzestanie palenia przekłada się na spadek śmiertelności u kobiet?

Stacey A. Kenfield i wsp – Smoking and smoking cessation in relation to mortality in women LINK: JAMA 2008;299:2037
Palenie tytoniu jest najważniejszą z odwracalnych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Wprawdzie nie ma wątpliwości, że zaprzestanie palenia ma korzystny wpływ na chorobowość i śmiertelność, ale brakuje wiarygodnej, ilościowej oceny tego zjawiska.

Kenfield i wsp., autorzy prospektywnego badania obserwacyjnego opublikowanego w Journal of the American Medical Association, podjęli próbę oszacowania stopnia redukcji śmiertelności związanego z rzuceniem palenia, w porównaniu z kontynuowaniem nałogu. Badaną grupę stanowiło łącznie 104 519 kobiet, u których w wieloletniej obserwacji (Nurses` Health Study, 1980-2004) oceniano względne ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny, z przyczyn sercowo-naczyniowych, oddechowych, z powodu raka płuc, innych nowotworów oraz z przyczyn innych niż wymienione.

W porównaniu z kobietami, które nigdy nie paliły, czynne palaczki były obciążone podwyższonym ryzykiem zgonu niezależnie od przyczyny (względne ryzyko 2.81) oraz ze wszystkich analizowanych odrębnie przyczyn. Przykładowo, względne ryzyko zgonu z powodu nowotworów zakwalifikowanych jako bezpośrednio związane z paleniem wynosiło 7.25, zaś z powodu innych nowotworów – 1.58. Istniała odwrotna zależność pomiędzy wiekiem wypalenia pierwszego papierosa a śmiertelnością.

Po 5 latach od rzucenia nałogu, śmiertelność niezależnie od przyczyny obniżała się o 13%, przy czym najwcześniej dochodziło do redukcji zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ryzyko zgonu spadało do wartości obserwowanych u kobiet, które nigdy nie paliły, po 20 latach od zaprzestania palenia. Zgony z przyczyn związanych z paleniem stanowiły 64% i 28% wszystkich zgonów odpowiednio w grupie czynnych i byłych palaczek.

Podsumowując, znaczący spadek śmiertelności obserwuje się już po 5 latach od rzucenia palenia, choć ryzyko zgonu osiąga wartości stwierdzane w populacji osób niepalących dopiero po 20 latach.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2008-05-07