Podwyższone ciśnienie tętnicze – globalna skala problemu

Carlene MM Lawes, Stephen Vander Hoorn, Anthony Rodgers – Global burden of blood-pressure-related disease, 2001 LINK: Lancet 2008;371:1513
Lawes i wsp., na łamach The Lancet, dokonali analizy globalnych następstw rozpowszechnienia podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego, definiowanych jako wartość skurczowego ciśnienia tętniczego równa lub przekraczająca 115 mm Hg.

Występowanie chorób, których przyczyną mogą być podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, analizowano dzieląc chorych na grupy w zależności od wieku i płci, oraz zamieszkiwanego regionu ekonomicznego świata, według klasyfikacji Banku Światowego. Podstawę badania stanowiły dane statystyczne z roku 2001.

Według szacunków autorów podwyższonemu ciśnieniu tętniczemu można przypisać około 7.6 miliona przedwczesnych zgonów na całym świecie. Liczba ta stanowi około 13.5% wszystkich przedwczesnych zgonów. Jednocześnie podwyższone wartości ciśnienia tętniczego wiązały się z występowaniem istotnego inwalidztwa, wyrażonego wskaźnikiem 92 milionów DALY (lat życia z uwzględnieniem niepełnosprawności spowodowanej chorobą – Disability-Adjusted Life Years). Liczba ta stanowi ok. 6% globalnego wskaźnika DALY. Podwyższonym wartościom ciśnienia tętniczego można przypisać 54% chorobowości z powodu udaru i 47% z powodu choroby niedokrwiennej serca. Tylko połowa tego obciążenia wynikała z nadciśnienia tętniczego, cała reszta z tzw. stanów przednadciśnieniowych.

Około 80% globalnych konsekwencji wysokich wartości ciśnienia obciążało kraje ubogie i średnio rozwinięte. Co istotne, ponad połowa obciążeń dotyczyła osób w wieku 45-69 lat.

A zatem, większość konsekwencji zdrowotnych mających związek z podwyższonym ciśnieniem tętniczym występuje u osób w średnim wieku, urodzonych w krajach o niskim statusie ekonomicznym oraz u osób bez nadciśnienia tętniczego (z „przednadciśnieniem”). Grup tych nie można więc, zdaniem autorów, pominąć przy opracowywaniu strategii zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-05-03