Epidemiologia chorób somatycznych u osób z depresją

Anne Farmer i wsp – Medical disorders in people with recurrent depression LINK: Br J Psych 2008;192:351

W British Journal of Psychiatry ukazały się wyniki interesującej analizy częstości występowania chorób somatycznych u osób z nawracającą depresją. W olbrzymiej większości dotychczasowych prac nad zależnością pomiędzy zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi koncentrowano się na zjawisku odwrotnym, a więc częstości depresji u osób z “chorobami ciała”. W niewielu opracowaniach podjęto temat depresji jako czynnika szczególnie predysponującego do chorób somatycznych.

W omawianym badaniu case-control, sygnowanym przez Anne Farmer i wsp., przeanalizowano grupę 1546 osób z nawracającą depresją i 884 osób z grupy kontrolnej, bez zaburzeń psychicznych. Przedmiotem zainteresowania badaczy było porównanie obu grup pod względem częstości występowania 16 wybranych chorób somatycznych.

W analizie jednozmiennej, osoby z depresją były obciążone podwyższonym ryzykiem występowania 14 z 16 nieprawidłowości, w tym astmy, cukrzycy typu 1, padaczki, choroby wrzodowej żołądka, hipercholesterolemii, nadciśnienia, chorób wątroby, zawału serca, zapalenia kości i stawów, osteoporozy, udaru mózgu, chorób tarczycy, alergicznego nieżytu nosa i otyłości. Po uwzględnieniu różnic w parametrach demograficznych i indeksie masy ciała, depresja wiązała się ze znamiennie częstszym występowaniem choroby wrzodowej żołądka, alergicznego nieżytu nosa, zapalenia kości i stawów, chorób tarczycy, nadciśnienia i astmy.

Podsumowując, zgodnie z intuicją, nawracająca depresja zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu chorób somatycznych. Tylko w niektórych przypadkach, wzrost zapadalności i chorobowości można tłumaczyć podwyższonym indeksem masy ciała. W pozostałych za wzrost ryzyka mogą odpowiadać wspólne drogi patofizjologiczne, np. dysfunkcja osi podwzgórze-przysadka.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2008-05-15

0 replies on “Epidemiologia chorób somatycznych u osób z depresją”