Charakterystyka stylu życia w różnych zaburzeniach psychiatrycznych

Henry T. Chuang, Craig Mansell i Scott B. Patten – Lifestyle characteristics of psychiatric outpatients LINK: Can J Psych 2008;53:260 (pełen tekst)

Zaburzenia psychiczne wiążą się z podwyższoną chorobowością z powodu chorób somatycznych, a część z nich, w tym schizofrenia, ze wzrostem śmiertelności całkowitej. Ten ostatni związek może być nieodłączną cechą samej choroby lub też następstwem obciążającego trybu życia, niewłaściwej diety, nałogów lub braku aktywności fizycznej.

W Canadian Journal of Psychiatry opublikowano wyniki interesującego przekrojowego badania, którego autorzy pokusili się o dokonanie charakterystyki stylu życia pacjentów ze schizofrenią, chorobą dwubiegunową bądź zaburzeniami lękowymi i/lub depresją. W skład badanej grupy weszły 182 osoby pozostające pod opieką 3 ambulatoryjnych praktyk psychiatrycznych w Kanadzie. Uczestnicy wypełniali kwestionariusze, w których oceniali stopień wsparcia ze strony otoczenia, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną i preferowany rodzaj rekreacji. Niezależnie od tego, rejestrowano obiektywne parametry, takie jak indeks masy ciała oraz stężenie tłuszczów i glukozy w surowicy.

Stopień zadowolenia ze wsparcia oferowanego przez otoczenie był porównywalny we wszystkich 3 kategoriach diagnostycznych. Około dwóch trzecich respondentów oceniało swój styl życia jako statyczny, siedzący. Nie było istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem składu diety, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczów. Stężenie całkowitego cholesterolu i jego frakcji było również podobne. Zgodnie z wcześniejszymi obserwacjami, w badanej grupie dominowały osoby z nadwagą (74%), przy czym odsetek pacjentów z podwyższonym BMI ponownie nie zależał od rodzaju choroby psychicznej.

Podsumowując, szkodliwy styl życia jest wspólną cechą co najmniej kilku rodzajów zaburzeń psychicznych. Obserwacje poczynione przez autorów wskazują, że pacjenci psychiatryczni są dobrym celem interwencji ukierunkowanych na kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-04-15