Objawy depresji a ryzyko progresji miażdżycy po pomostowaniu tętnic wieńcowych

Gregory A. Wellenius i wsp – Depressive symptoms and the risk of atherosclerotic progression among patients with coronary artery bypass grafts LINK: Circulation 2008;117:2313
U osób z chorobą niedokrwienną serca często występuje pełnoobjawowa depresja lub objawy depresyjne. Stwierdzono, że stany te są niezależnym czynnikiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych, nie wiadomo natomiast, czy depresja może wpływać na progresję zmian miażdżycowych.

Na łamach Circulation opublikowano pracę, w której Wellenius i wsp. zbadali 1319 pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych, randomizując ich do agresywnej lub umiarkowanej terapii hipolipemizującej oraz do stosowania warfaryny lub placebo. Badanie koronarograficzne wykonywano w chwili włączenia do badania i po przeciętnie 4.2 latach obserwacji. Objawy depresji oceniano ilościowo, za pomocą skali Centers for Epidemiologic Studies Depression (CES-D).

W modelu uwzględniającym wiek, płeć, rasę, stosowane leczenie oraz czas jaki upłynął od zabiegu pomostowania, wskaźnik depresji w skali CES-D 16 i powyżej wiązał się z podwyższonym ryzykiem progresji zmian miażdżycowych (OR 1.50, 95% CI 1.08-2.10, p=0.02) i redukcją średnicy światła naczynia (o 0.11 mm [95% CI – 0.22 do 0.01 mm, p=0.07]). Zjawiska tego nie obserwowano u chorych, u których zastosowano agresywną terapię hipolipemizującą.

A zatem, depresja ma wpływ na nasilenie miażdżycy u pacjentów, którym wszczepiono pomosty aortalno-wieńcowe a agresywna terapia hipolipemizująca może takie ryzyko ograniczyć. Wpływ depresji na nasilenie zmian miażdżycowych w innych sytuacjach klinicznych nie był do tej pory badany.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-05-06

0 replies on “Objawy depresji a ryzyko progresji miażdżycy po pomostowaniu tętnic wieńcowych”