Czynniki determinujące zachorowania na cukrzycę u chorych z nadciśnieniem tętniczym – badanie ASCOT-BPLA

Ajay K. Gupta i wsp – Determinants of new-onset diabetes among 19,257 hypertensive patients randomized in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-blood pressure lowering arm and the relative influence of antihypertensive medication LINK: Diab Care 2008; 31:982

Celem analizy danych pochodzących z badania ASCOT – BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm), dokonanej przez Ajay K. Gupta i wsp., była identyfikacja czynników, które mogłyby odpowiadać za rozwój nowych przypadków cukrzycy (new-onset diabetes – NOD) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz opracowanie wskaźnika, który mógłby służyć dla wyodrębnienia grupy chorych szczególnie zagrożonych NOD.

Analizie poddano dane 19 257 chorych z nadciśnieniem tętniczym, randomizowanych do dwóch ramion terapeutycznych (atenolol w połączeniu z diuretykiem tiazydowym oraz amlodypina w połączeniu z peryndoprylem). Do grupy ryzyka rozwoju cukrzycy zakwalifikowano 14 120 chorych. W trakcie 5.5-letniej obserwacji w grupie tej odnotowano 1 366 nowych przypadków cukrzycy (9.7%).

W modelu wieloczynnikowym Coxa rozwój NOD był związany z wyjściowo zwiększonym poziomem glikemii na czczo (FPG), z indeksem masy ciała (BMI), poziomem trójglicerydów w surowicy krwi, wysokością skurczowego ciśnienia tętniczego. W porównaniu do leczenia atenolol/diuretyk, leczenie amlodypina/peryndopryl miało działanie ochronne (wskaźnik ryzyka 0.66 [95% przedział ufności CI 0.59-0.74]), podobnie jak podwyższony poziom cholesterolu wysokiej gęstości, spożywanie alkoholu i wiek >55 lat. Najsilniejszym czynnikiem przepowiadającym rozwój cukrzycy był FPG (ryzyko wzrastało 5.8 razy, przy wzroście poziomu glikemii o 1 mmol/l powyżej wartości progowej 5 mmol/l.

Autorzy podkreślają, że osoby należące do grupy najwyższego ryzyka (najwyższego kwartyla) były zagrożone rozwojem cukrzycy 19-krotnie bardziej od osób z grupy najniższego ryzyka (najniższy kwartyl) (95% CI 14.3-25.4), a opracowany przez nich model pozwala na wyróżnienie grupy chorych z nadciśnieniem tętniczym o najwyższym ryzyku wystąpienia nowo rozpoznanej cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-05-15

 

0 replies on “Czynniki determinujące zachorowania na cukrzycę u chorych z nadciśnieniem tętniczym – badanie ASCOT-BPLA”