Czy statyny obniżają ciśnienie?

B.A. Golomb i wsp – Reduction in blood pressure with statins. Results from the UCSD statin study, a randomized trial LINK: Arch Intern Med 2008;168:721

Wiele uwagi poświęca się pozalipidowym działaniom statyn stosowanych w profilaktyce chorób układu krążenia. Plejotropowe efekty tych leków, jak sugerują niektóre badania, mogą przejawiać się m.in. działaniem obniżającym wartości ciśnienia tętniczego.

Wyniki oceny hipotensyjnego działania statyn przedstawiono na łamach Archives of Internal Medicine. W randomizowanej, kontrolowanej placebo próbie, 973 osób (bez chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy, z LDL 115-190 mg/dL) przez 6 miesięcy otrzymywało 20 mg simwastatyny lub 40 mg prawastatyny lub placebo. Następnie leki odstawiano.

U chorych leczonych aktywnie, niezależnie dla rodzaju stosowanej statyny (lipofilnej czy hydrofilnej), stwierdzono istotny, choć niewielki spadek wartości ciśnienia tętniczego (2,2 mm Hg dla ciśnienia skurczowego i 2,4 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego). Spadek ciśnienia tętniczego obserwowano po miesiącu terapii a pełny efekt po 6 miesiącach. Odstawienie leków wiązało się natomiast ze zniesieniem efektu hipotensyjnego po 2 miesiącach. Spadek ciśnienia tętniczego pod wpływem statyn obserwowano także u osób z normotensją (dotychczas uważano, że efekt ten jest widoczny wyłącznie u osób z nadciśnieniem tętniczym).

Wielu badaczy mechanizmy hipotensyjne statyn wiąże z ich wpływem na śródbłonek, zwiększoną produkcją syntazy tlenku azotu i samego tlenku azotu, z ich działaniem antyoksydacyjnym oraz zmniejszeniem ekspresji receptorów dla angiotensyny I. Zdaniem autorów omawianej pracy działanie obniżające ciśnienie tętnicze przy stosowaniu statyn może mieć znaczenie w prewencji powikłań sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-04-14

0 replies on “Czy statyny obniżają ciśnienie?”