Mieć cukrzycę to tak jakby być po zawale serca – badanie na grupie ponad 3 milionów osób

T. K Schramm i wsp – Diabetes patients requiring glucose-lowering therapy and nondiabetics with a prior myocardial infarction carry the same cardiovascular risk. A population study of 3.3 million people LINK: Circulation 2008;117;1945 (pełen tekst)

Na łamach Circulation autorzy z Danii przedstawili interesującą pracę epidemiologiczną, poświęconą ryzyku zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę leczonych lekami doustnymi lub insuliną. Niewątpliwe zalety pracy to prospektywny charakter (1997-2002), duża liczebność badanej populacji oraz fakt, że analizą objęto również osoby młode (mieszkańcy Danii ≥30 roku życia).

Autorzy posłużyli się dostępnymi rejestrami osób hospitalizowanych, rejestrem zgonów i ich przyczyn oraz rejestrem przepisywanych leków. Porównano losy dwóch grup: leczonych farmakologicznie chorych na cukrzycę, bez przebytego zawału (65 382 badanych) oraz grupę osób bez cukrzycy, z uprzednio przebytym zawałem mięśnia serca (MI) (73 155 badanych). Populację referencyjną stanowiły osoby bez cukrzycy i wcześniej przebytego zawału mięśnia serca (3 129 516 badanych).

Wyniki obserwacji potwierdziły istotnie zwiększone ryzyko szeregu niekorzystnych zdarzeń u chorych na cukrzycę leczoną farmakologicznie, bez przebytego zawału mięśnia serca. W analizie wieloczynnikowej ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego w grupie mężczyzn z cukrzycą bez MI i w grupie mężczyzn po MI bez cukrzycy, wyniosły odpowiednio 1,78 i 1,77, w porównaniu z populacją referencyjną. Podobnie określone współczynniki dla kobiet wyniosły 1,77 i 1,96.

Nieco odmienne zależności obserwowano dla udaru mózgu – względne współczynniki ryzyka w odniesieniu do grupy kontrolnej były większe u mężczyzn z cukrzycą bez MI w porównaniu z mężczyznami bez cukrzycy po MI: 1,92 i 1,16. Podobną zależność odnotowano u kobiet : 1,92 i 1,27. Dla wyodrębnionej podgrupy chorych z cukrzycą typu 1 uzyskano podobne wyniki.

Przedstawione dane uzasadniają stosowanie wszystkich interwencji stosowanych w prewencji powikłań ze strony układu sercowo – naczyniowego, u wszystkich chorych na cukrzycę leczoną farmakologicznie, niezależnie od występowania lub braku powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, płci, a nawet typu cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Circulation Journal / 2008-04-15