Ciężkość epizodów depresyjnych wzrasta wraz z częstością ich występowania

Lars Vedel Kessing – Severity of depressive episodes during the course of depressive disorder LINK: Br J Psych 2008;192:290

W British Journal of Psychiatry opublikowano wyniki ciekawej analizy, która pogłębia wiedzę na temat naturalnej historii zaburzeń depresyjnych. Z dotychczasowych opracowań wiadomo, że każdy epizod depresji zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnego, a u osób nie stosujących leczenia czas trwania kolejnych zaostrzeń jest coraz dłuższy. Inny powszechny pogląd o tym, że w miarę postępu choroby wzrasta ciężkość jej zaostrzeń, nie znajdował jednoznacznego potwierdzenia w dowodach badawczych.

Lars Vedel Kessing przeanalizował retrospektywnie dokumentację medyczną 19 292 duńskich pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych, którzy w latach 1994-2003 przebyli pierwszy łagodny (24.0%), średnio ciężki (50.5%) lub ciężki (25.5%) epizod depresyjny. Szczególną podgrupę stanowiły osoby (8.7%), u których pierwszy rzut choroby przebiegał z objawami psychotycznymi.

Zgodnie z oczekiwaniami, odsetek ciężkich epizodów depresyjnych w całej analizowanej grupie wzrastał w zależności od liczby uprzednich  kontaktów z ośrodkiem specjalistycznym, choć nie była to zależność liniowa. W subpopulacji osób hospitalizowanych z powodu depresji po raz piętnasty, odsetek poprzednich epizodów o ciężkim przebiegu wynosił 50.0%, a epizodów z objawami psychotycznymi 25.1%. Równocześnie znamiennie zmniejszyła się częstość epizodów łagodnych i średnio ciężkich. Opisywane zjawisko występowało niezależnie od wieku i płci badanych, jak również od daty pierwszego epizodu depresyjnego.

Autor podsumowuje, że uzyskane przez niego wyniki nie tylko potwierdzają intuicyjne przekonanie o zależności pomiędzy liczbą epizodów depresyjnych a ich ciężkością, ale też wskazują na konieczność stosowania wczesnej, przewlekłej profilaktyki depresji.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2008-04-15

0 replies on “Ciężkość epizodów depresyjnych wzrasta wraz z częstością ich występowania”