Lepsze rokowanie pacjentów leczonych w szpitalach, które biorą udział w badaniach klinicznych

Sumit R. Majumdar i wsp – Better outcomes for patients treated at hospitals that participate in clinical trials LINK: Arch Intern Med 2008;168:657

Autorzy interesującej pracy opublikowanej w Archives of Internal Medicine postawili hipotezę, że w realiach współczesnego świata, pacjenci leczeni w szpitalach prowadzących badania kliniczne są leczeni lepiej i mają lepsze rokowanie.

Hipotezę sprawdzono w oparciu o badanie CRUSADE, dotyczące leczenia chorych z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI). Wybór tej pracy usprawiedliwia z pewnością fakt, że w badaniu miały uczestniczyć aż 494 ośrodki, w których w czasie trwania badania CRUSADE leczono aż 174 062 pacjentów ze NSTEMI.

Ośrodki podzielono na tercyle, w zależności od odsetka chorych ze NSTEMI rekrutowanych do badania. Jakość leczenia oceniano poprzez złożony punkt końcowy, odzwierciedlający stosowanie leczenia zgodnego z obowiązującymi zaleceniami, a za wskaźnik rokowania przyjęto śmiertelność wewnątrzszpitalną.

Z ośrodków zaplanowanych do udziału w badaniu aż 145 nie włączyło żadnego pacjenta. Szpitale o niskim odsetku włączeń pacjentów do badania rekrutowały tylko od 0,5% do 1,4% przyjmowanych chorych ze NSTEMI (n=226). Szpitale o największym odsetku włączeń rekrutowały od 3,5% do 9,7% chorych ze NSTEMI (n=123).

W szpitalach nie rekrutujących odsetkowy indeks odzwierciedlający leczenie zgodne z zaleceniami wyniósł 76,9%, w szpitalach o niskiej rekrutacji – 78,3%. Najlepiej w tym względzie wypadły szpitale najlepiej rekrutujące, gdzie indeks ten wyniósł 81,1% (p=0,008). Podobną zależność stwierdzono też dla śmiertelności wewnątrzszpitalnej. W ośrodkach nie rekrutujących wniosła ona 5,9%, w pośrednich – 4,4%, a w najlepiej rekrutujących – 3,5% (p=0,003).

Konkludując autorzy zauważają, że generalnie do badania włączono niewielki odsetek pacjentów ze NSTEMI, tylko 3% wszystkich leczonych w tym okresie. Jednocześnie, uogólniając uzyskane wyniki, potwierdzono wstępną hipotezę mówiącą, iż w porównaniu ze szpitalami nie biorącymi udziału w badaniach, ośrodki rekrutujące pacjentów do prób klinicznych zapewniają chorym lepszy standard leczenia i, w konsekwencji, lepsze rokowanie.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-03-24

0 replies on “Lepsze rokowanie pacjentów leczonych w szpitalach, które biorą udział w badaniach klinicznych”