Stres w pracy – niezależny czynnik ryzyka choroby wieńcowej?

John Yarnell – Stress at work – an independent risk factor for coronary heart disease? LINK: Eur Heart J 2008;29:579
John Parnell, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w European Heart Journal, odnosi się do pracy Chandola i wsp. W badaniu oryginalnym wykazano, że stres w pracy, zwłaszcza u osób poniżej 50 lat, wiązał się ze zwiększeniem ryzyka rozwoju CHD o 68%. Związek ten był częściowo pośredni (negatywny wpływ na zachowania prozdrowotne) a częściowo bezpośredni (wpływ na autonomiczny układ nerwowy i funkcje endokrynne).

Autor komentarza przypomina, że w pochodzącej z roku 2006 meta analizie 14 prospektywnych badań uwzględniono trzy czynniki rozwoju CHD- przeciążenie pracą, dysproporcję pomiędzy wysiłkiem a gratyfikacją oraz poczucie niesprawiedliwej organizacji. Spośród wymienionych czynników jedynie poczucie niesprawiedliwego podziału pracy okazało się mieć znaczenie statystyczne, po uwzględnieniu innych klasycznych czynników ryzyka.

Autor zaznacza, że stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym, ale trudno jest oceniać jego poziom. Istnieje potrzeba opracowania standaryzowanej metody pomiaru. Poza stresem w pracy, także stres domowy może przyczyniać się do rozwoju ostrych zespołów wieńcowych (badanie Interheart). Parnell podkreśla, że osoby o wybranych typach osobowości (typ D- distressed) są bardziej podatne na stres w pracy. Osoby o typie osobowości D często prezentują obniżony nastrój, gniew, i wrogość względem otoczenia. U osób takich stwierdza się podwyższony poziom kortyzolu.

Autor zaznacza, że badania nad negatywnym wpływem stresu w pracy na rozwój CHD powinny uwzględniać typy osobowości. Warto także przeprowadzić prace nad treningiem relaksacyjnym i eliminacją negatywnych czynników zwłaszcza, że wyniki opublikowanego niedawno badania, przeprowadzonego na grupie 134 pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca (Blumenthal i wsp.) wskazywały na redukcję napięcia sympatycznego i wzrost zmienności rytmu zatokowego (HRV) pod wpływem takiego treningu. tych chorych.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2008-03-01

0 replies on “Stres w pracy – niezależny czynnik ryzyka choroby wieńcowej?”