Ocena ryzyka choroby wieńcowej – czy konieczne są badania laboratoryjne?

Thomas A. Gaziano i wsp – Laboratory-based versus non-laboratory-based method for assessment of cardiovascular disease risk: the NHANES I follow-up study cohort LINK: Lancet 2008;371:923
Około 80% wszystkich zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych przypada na kraje rozwijające się, w których implementacja klasycznego modelu oceny ryzyka wieńcowego, z wykorzystaniem testów laboratoryjnych, jest znaczącym wyzwaniem finansowym. W The Lancet opublikowano wyniki badania, którego autorzy analizowali wartość prognostyczną alternatywnej metody oceny ryzyka choroby wieńcowej, wykluczającej potrzebę wykonywania badań krwi, porównując ją ze standardem. Owym standardem była skala ryzyka opracowana na podstawie badań Framingham, wykorzystująca takie parametry jak: wiek, płeć, skurczowe ciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, stężenie całkowitego cholesterolu, występowanie cukrzycy oraz aktualne stosowanie leków obniżających ciśnienie.

W modelu nie-laboratoryjnym, oznaczanie cholesterolu we krwi zastąpiono oceną indeksu masy ciała, pozostawiając bez zmian pozostałe składowe. Analiza obu skal prognostycznych, które testowano na grupie 6186 dorosłych Amerykanów, nie wykazała istotnych różnic pomiędzy nimi pod względem oceny ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. U kobiet, wartość rokownicza modelu laboratoryjnego, mierzona przy użyciu statystyki c, wynosiła 0.829. Z kolei, statystyka c modelu nie-laboratoryjnego wyniosła 0.831. U mężczyzn analogiczne statystyki wynosiły odpowiednio 0.784 i 0.783. Różnice pomiędzy skalami były statystycznie nieznamienne. W szczególności, obydwie skale charakteryzowały się identyczną wartością w prognozowaniu incydentów wieńcowych zakończonych zgonem.

Wydaje się więc, że model nie-laboratoryjny może z powodzeniem zastąpić skalę uwzględniającą potrzebę oznaczania stężenia cholesterolu wszędzie tam, gdzie badanie krwi jest zbyt kosztowne lub trudne do wykonania z przyczyn logistycznych.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-03-15

0 replies on “Ocena ryzyka choroby wieńcowej – czy konieczne są badania laboratoryjne?”