Farmakoterapia depresji u dorosłych – kompendium wiedzy

Stephen M. Adams i wsp – Pharmacologic management of adult depression LINK: Am Fam Phys 2008;77:785

W American Family Physician, znanym z wartościowych artykułów przeglądowych, ukazała się obszerna analiza aktualnej wiedzy na temat farmakoterapii depresji u osób dorosłych.

Ocenia się, że objawy depresyjne występują u 10-14% pacjentów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dane na temat skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii, stanowiącej podstawę leczenia, są często niepełne lub mało wiarygodne. Z dobrze zaprojektowanych prac wynika, że pełną remisję w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia uzyskuje się jedynie u co trzeciej osoby poddawanej monoterapii. U połowy pacjentów czas odpowiedzi na farmakoterapię przekracza 8 tygodni, toteż zamiana leku na inny lub dodanie drugiego preparatu raczej nie powinny następować przed upływem tego terminu.

O wyborze preparatu powinna decydować charakterystyka pacjenta oraz bezpieczeństwo i koszt leku. We wstępnym okresie farmakoterapii obowiązuje ścisłe monitorowanie działań niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli i zachowań samobójczych. W przypadku nieskuteczności zastosowanego leku, można rozważać zastąpienie go innym przedstawicielem tej samej klasy, podanie preparatu o innym mechanizmie działania lub dołączenie drugiego leku.

Wycofywanie się z leczenia powinno następować stopniowo, z myślą o uniknięciu objawów zespołu odstawienia, szczególnie częstych po lekach z grupy SSRI i  wenlafaksynie.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2008-03-15

0 replies on “Farmakoterapia depresji u dorosłych – kompendium wiedzy”