Stosowanie się do zaleceń dotyczących farmakoterapii po zawale serca i co z tego wynika

Cynthia A. Jackevicius i wsp. – Prevalence, predictors, and outcomes of primary nonadherence after acute myocardial infarction LINK: Circulation 2008;117:1028 (pełen tekst)

Na łamach Circulation ukazała się ciekawa praca dotycząca stosowania się starszych pacjentów po zawale serca do zaleceń dotyczących farmakoterapii. Autorzy przeprowadzili retrospektywne badanie kohorty pacjentów po świeżo przebytym zawale serca i następnie, porównując ich dane z danymi administracyjnymi z aptek sprawdzili, ilu chorych zrealizowało pierwszorazowe recepty po wypisaniu do domu.

Przeanalizowano dane 4591 chorych w wieku powyżej 65 lat (średnia wieku 76,3 lat), dla których wystawiono 12832 recepty. Dane pochodziły ze 104 szpitali w Ontario w Kanadzie, z lat 1999-2001. Głównym punktem końcowym analizy była śmiertelność pacjentów w pierwszym roku po zawale serca.

Stwierdzono, że pacjenci zrealizowali średnio od 73% do 79% recept, w ciągu odpowiednio od 7 do 120 dni po zawale. Recepty na leki nie kardiologiczne realizowano znacznie rzadziej – 35% w ciągu 120 dni, niż leki kardiologiczne (82%). Po wyłączeniu z analizy leków przeciwpłytkowych (kwas acetylosalicylowy dostępny jest bez recepty), odsetek realizacji recept na leki kardiologiczne okazał się bardzo wysoki (przekraczający 92%) jednak nawet po tym wyłączeniu tylko 74% pacjentów zrealizowało wszystkie pierwotnie wystawione recepty w ciągu 120 dni od zawału.

Odsetkowo więcej otrzymanych recept realizowali pacjenci młodsi,  z którymi rozmawiano na temat leczenia przed wypisem, których prowadził w szpitalu kardiolog oraz ci, którzy przyjmowali mniej leków przed wystąpieniem zawału serca. Roczna śmiertelność była niższa w grupie chorych, którzy wykupili wszystkie recepty w porównaniu z pacjentami, którzy zrealizowali tylko ich część (iloraz szans 1,44; 95% przedział ufności 1,15-1,79; p=0,001). Rokowanie różniło się jeszcze bardziej drastycznie, gdy porównano grupę chorych, którzy wykupili wszystkie leki z chorymi, którzy nie wykupili ich wcale (iloraz szans 1,80; 95% przedział ufności 1,15-1,79; p<0,0001).

A zatem osoby, które nie wykupują leków, obarczone są istotnie wyższym ryzykiem zgonu w ciągu roku od wypisu (jakkolwiek wnioskowanie takie nie jest pozbawione ograniczeń związanych z charakterem badania). Rozmowy z pacjentem na temat leków i leczenia przeprowadzone w szpitalu, i późniejsze wizyty kontrolne mogą poprawić przestrzeganie zaleceń.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-02-26

0 replies on “Stosowanie się do zaleceń dotyczących farmakoterapii po zawale serca i co z tego wynika”