Zespół bezdechu podczas snu a nadciśnienie: co wynika z tej zależności?

Suraj Kapa, Fatima H. Sert Kuniyoshi i Virend K. Somers – Sleep apnea and hypertension: interactions and implications for management LINK: Hypertension 2008;51:605
Na łamach Hypertension pojawiła się interesująca praca przeglądowa poświęcona zależnościom pomiędzy obturacyjnym zespołem bezdechu podczas snu (ang. obstructive sleep apnea, OSA), a występowaniem nadciśnienia tętniczego. Dostępnych jest cały szereg publikacji, których autorzy próbowali określić, czy OSA jest niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego. Nie jest to takie proste, gdyż wiele znanych czynników ryzyka jest dla obu jednostek chorobowych wspólnych. Jednakże już w siódmym raporcie Joint National Committee (JNC 7) zakwalifikowano OSA jako jeden z niezależnych czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie u osób z tym zespołem charakteryzuje się zwiększoną opornością na leki hipotensyjne i brakiem fizjologicznego spadku ciśnienia w godzinach nocnych. U pacjentów z OSA częściej występuje izolowane nadciśnienie rozkurczowe. U młodszych chorych z OSA wykazano związek pomiędzy spadkami saturacji krwi tętniczej w ciągu nocy a wzrostami ciśnienia tętniczego. Z innych badań wynika, iż mała ilość (poniżej 7-8 godzin) lub niska jakość snu, co niewątpliwie ma miejsce u chorych z OSA, wiąże się również występowaniem nadciśnienia tętniczego. OSA może też być niezależnym od ciśnienia tętniczego czynnikiem ryzyka przerostu mięśnia sercowego, powiększenia lewego przedsionka oraz dysfunkcji prawej komory.

Autorzy zastanawiają się nad metodami leczenia nadciśnienia u osób z OSA. Przede wszystkim należy standardowo leczyć nadciśnienie oraz OSA. Nie są znane preferencyjne zasady doboru leków hipotensyjnych u osób z OSA. Krytyczne znaczenie dla obu patologii ma normalizacja masy ciała. Uważa się, że skuteczne leczenie OSA z zastosowaniem aparatów wytwarzających stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) poprawia również kontrolę ciśnienia tętniczego. Jak dotąd brak jednak badań mówiących o tym, czy przekłada się to także na redukcję niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: / 2008-03-18

0 replies on “Zespół bezdechu podczas snu a nadciśnienie: co wynika z tej zależności?”