Czy trimetazydyna zapobiega uszkodzeniu serca przy angioplastyce wieńcowej?

Mario Marzilli – Does trimetazidine prevent myocardial injury after percuteneous coronary intervention? LINK: Nat Clin Pract Cardiovasc Med. 2008;5:16
Mario Marzilli w skrócie przytacza, a następnie komentuje pracę Bonello i wsp., opublikowaną na łamach The Heart. W otwartym badaniu Bonello i wsp., w losowej próbie, podawali pacjentom poddawanym planowej angioplastyce wieńcowej trimetazydynę. Stwierdzili, że jeśli po zabiegu występował wzrost stężenia troponiny I (TnI), to był on niższy u pacjentów, którzy otrzymali trimetazydynę.

W komentarzu Mario Marzilli zaznacza, że zarówno dane uzyskane w modelach zwierzęcych, jak i w klinicznych badaniach randomizowanych potwierdzają, że trimetazydyna zmniejsza cechy niedokrwienia mięśnia sercowego i ogranicza wzrost stężenia (TnI) po angioplastyce wieńcowej oraz pomostowaniu aortalno-wieńcowym. Badanie Bonello i wsp. stanowi kolejne potwierdzenie wcześniejszych obserwacji.

Autor komentarza podkreśla jednak, że w dotychczasowych badaniach nie oceniano rokowniczego znaczenia korzystnego działania trimetazydyny podczas angioplastyki wieńcowej. Nie uczynili tego również Bonello i wsp. Potrzebne są więc kolejne badania kliniczne, podejmujące próbę oceny w jaki sposób kardioprotekcyjne działanie trimetazydyny (widoczne w zapisach EKG lub badaniach biochemicznych) przekłada się na korzyści kliniczne dla chorych.

Do momentu zakończenia takich badań nie można bezspornie zalecać rutynowego stosowania trimetazydyny przed zabiegami angioplastyki wieńcowej u wszystkich pacjentów.

Opracowane na podstawie: Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine / 2008-01-25

0 replies on “Czy trimetazydyna zapobiega uszkodzeniu serca przy angioplastyce wieńcowej?”