Analiza osób dożywających stu lat życia

Dellara F. Terry i wsp – Disentangling the roles of disability and morbidity in survival to exceptional old age LINK: Arch Intern Med 2008;168:277
Na łamach Archives of Internal Medicine ukazała się ciekawa analiza dotycząca osób dożywających stu lat życia. W przekrojowym badaniu prowadzonym w ramach The New England Centenarian Study (NECS), jednym z ważnych zagadnień było określenie czynników towarzyszących tak długim okresom przeżycia, które określają jego jakość, w tym wystąpienie inwalidztwa ruchowego. Badaniem kwestionariuszowym objęto 523 kobiety i 216 mężczyzn powyżej 97 roku życia.

U każdej osoby określono współistniejące choroby (POCHP, otępienie, cukrzycę, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, osteoporozę, chorobę Parkinsona, udar mózgu), czas ich wystąpienia a także sprawność ruchową chorych, zależność od opieki osób drugich oraz sprawność umysłową.

Sprawność ruchowa mężczyzn była istotnie większa niż kobiet. 27% kobiet było w znacznym stopniu lub całkowicie uzależniona od opieki osób drugich, podczas gdy w grupie mężczyzn odsetek ten wyniósł 6%. Odsetek prawidłowej lub łagodnie upośledzonej sprawności umysłowej był większy u mężczyzn niż u kobiet: 67% vs 42%. W grupach kobiet i mężczyzn wydzielono osoby, które zachorowały na wymienione wyżej choroby współistniejące przed 85 -32% i po 85 roku życia -68%.

Zarysowały się dzięki temu dwie oddzielne grupy stulatków – dwa modele bardzo późnej starości z zachowaniem sprawności: grupa pierwsza – osoby chorujące wcześniej, dożywające do późnego wieku i mimo tego zachowujące sprawność i niezależność od opieki osób drugich, oraz grupa druga – chorująca późno i dzięki temu zachowująca sprawność i długowieczność. Między grupami istnieją istotne różnice patofizjologiczne. W pierwszej z nich dochodzi do adaptacji do warunków chorobowych, nie dopuszczających do rozwoju znacznego inwalidztwa, a w drugiej występują czynniki determinujące wystąpienie chorób dopiero w późnym wieku (jak się wydaje właśnie w tym ostatnim mechanizmie mężczyźni, choć mniej liczni, dożywają późnej starości i wykazują lepszą sprawność fizyczną i umysłową).

Dalsze badania powinny przynieść wyjaśnienie przyczyn tak znacznych różnic.

Opracowane na podstawie: Archives of Womens Mental Health / 2008-02-11

0 replies on “Analiza osób dożywających stu lat życia”