Społeczna epidemiologia zaburzeń afektywnych i lękowych w podeszłym wieku – dane z Kanady

John Cairney i wsp – The social epidemiology of affective and anxiety disorders in later life in Canada LINK: Can J Psych 2008;53:104 (pełen tekst)
Społeczna epidemiologia zaburzeń psychicznych poszerza możliwości przeprowadzenia szczegółowej charakterystyki czynników zwiększonej podatności na choroby i pozwala na przeanalizowanie dystrybucji chorób w populacjach różniących się statusem społecznym.

W Canadian Journal of Psychiatry zamieszczono wyniki ciekawej analizy zależności pomiędzy wyznacznikami pozycji społecznej a częstością występowania wybranych zaburzeń psychicznych u starszych mieszkańców Kanady. Autorzy omawianej pracy skoncentrowali się na dwóch rodzajach zaburzeń psychicznych – zaburzeniach afektywnych i lękowych. Do przeanalizowania związku pomiędzy ich występowaniem i nasileniem, a wiekiem i statusem społecznym, posłużyli się danymi z ogólnokrajowego nadzoru stanu zdrowia przeprowadzonego w Kanadzie.

Stwierdzili, że zapadalność na wzmiankowane zaburzenia psychiczne wzrasta z wiekiem i jest szczególnie wysoka u osób pozostających w separacji, rozwiedzionych lub owdowiałych. Zaobserwowali również, że płeć i poziom wykształcenia, czynniki wpływające na ryzyko zaburzeń afektywnych i lękowych w młodszych grupach wiekowych, nie odgrywały znaczenia u osób starszych. Z kolei, grupą zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia omawianych zaburzeń były te osoby w podeszłym wieku, które nie znajdowały wsparcia w swoim otoczeniu i czuły się wyizolowane.

Podsumowując, wyniki badania potwierdzają przekonanie o korelacji pomiędzy statusem społecznym i zmiennymi środowiskowymi a dobrostanem psychicznym. Informacja o istnieniu ścisłej zależności pomiędzy samotnością a ryzykiem zaburzeń psychicznych u osób starszych może mieć istotne znaczenie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-02-10