Neurobiologiczne podstawy zależności pomiędzy osobowością a dużą depresją

Jane A. Foster i Glenda MacQueen – Neurobiological factors linking personality traits and major depression LINK: Can J Psych 2008;53:6 (pełen tekst)
Istnienie zależności pomiędzy cechami osobowości a depresją jest dość wyczerpująco udokumentowane, choć ich podłoże pozostaje w dużej mierze niezdefiniowane. Najpowszechniej akceptowaną jest koncepcja zakładająca wspólne mechanizmy neuro-biologiczne.

Aktualna wartość tej hipotezy została zweryfikowana przez Foster i MacQueen, autorek artykułu opublikowanego w Canadian Journal of Psychiatry. Z dostępnych danych badawczych bezspornie wynika, że tłumaczenie cech osobowości jedynie czynnikami biologicznymi jest ewidentnym nadużyciem. Analogicznie, nie sposób wiązać osobowości z depresją jedynie przy pomocy tychże czynników. Podobnym niepowodzeniem zakończyły się próby przypisywania cech osobowości i objawów psychicznych wyłącznie zaburzeniom neurologicznym, w tym związanym z układem serotoninergicznym, noradrenergicznym i GABA-ergicznym (lęk) lub dopaminergicznym (gniew).

Tym samym, pojawia się pytanie, czy neurologia i nauki podstawowe mogą zaproponować jakieś atrakcyjne, wielopłaszczyznowe wytłumaczenie związku pomiędzy osobowością a depresją? Wydaje się, że na dziś odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Przyczyniają się do tego między innymi znaczące różnice w metodyce dotychczasowych badań, które w zasadzie uniemożliwiają formułowanie wiążących wniosków.

Niemniej, autorki pracy nie mają wątpliwości, że lepsze zrozumienie genetycznego i molekularnego podłoża cech osobowości i depresji, co jest jedynie kwestią czasu, doprowadzi nie tylko do zdefiniowania mechanizmów analizowanej korelacji, ale też wyposaży nas w nowe narzędzia kliniczne i wyznaczy nowe kierunki badań nad leczeniem zaburzeń depresyjnych. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na wyniki kolejnych prac poświęconych temu zagadnieniu.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-01-10

0 replies on “Neurobiologiczne podstawy zależności pomiędzy osobowością a dużą depresją”