Osobowość typu D czy depresja – co wpływa na ryzyko sercowo-naczyniowe?

Johan Denollet i Susanne S. Pedersen – Prognostic value of type D personality compared with depressive symptoms LINK: Arch Intern Med 2008;168:431
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki interesującego badania poświęconego wpływowi osobowości typu D i depresji na ryzyko wieńcowe.

Zależność pomiędzy depresją a chorobą wieńcową została dobrze udokumentowana. Z odrębnych badań wiadomo, że osobowość typu D, definiowana jako tendencja do odczuwania negatywnych emocji i zahamowanie socjalne, może być również czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo incydentów wieńcowych. Pytanie o to, czy osobowość typu D jest jedynie markerem depresji, czy też ma niezależny wpływ na ryzyko wieńcowe, pozostawało dotąd bez odpowiedzi.

Denollet i Pedersen porównywali wpływ objawów depresyjnych i osobowości typu D (rozpoznawanej w oparciu o skalę DS16) na 5-letnie ryzyko incydentów wieńcowych u 377 belgijskich pacjentów z chorobą wieńcową. Wyjściowo, łącznie u 156 z nich stwierdzano samą depresję (37%), depresję i osobowość typu D (33%) lub samą osobowość typu D (28%). W ciągu 5 lat obserwacji, ciężki incydent wieńcowy wystąpił u 46 pacjentów (14%) i był znamiennie częstszy u osób z osobowością typu D, w porównaniu z osobami z innymi typami osobowości i u osób z depresją w porównaniu z osobami bez depresji.

W analizie wielozmiennej, niezależnym czynnikiem ryzyka ciężkich incydentów wieńcowych była jedynie osobowość typu D (iloraz szans 2.44; przedział ufności 1.25-4.76), ale nie depresja (1.77; 0.88-3.33). Co więcej, osoby z osobowością typu D, ale nie osoby z objawami depresyjnymi, były obciążone podwyższonym ryzykiem zgonu sercowego lub zawału serca (iloraz szans 4.84, 1.42-16.52).

Podsumowując, osobowości typu D nie należy traktować jedynie jako wykładnika depresji. Jej wartość w prognozowaniu incydentów sercowo-naczyniowych jest prawdopodobnie większa od wartości typowych objawów depresyjnych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2008-02-25