Czynniki ryzyka i roczna zapadalność na cukrzycę – dane z Australii

D. J. Magliano i wsp – Glucose indices, health behaviors, and incidence of diabetes in Australia LINK: Diabetes Care 2008;31:267

Na łamach Diabetes Care przedstawiono wyniki dotyczące zapadalności na cukrzycę w grupie osób dorosłych w wieku 25-88 lat, uzyskane w ramach w ramach badania The Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study (n=5842). Autorzy pracy podkreślają, że jest to jedna z niewielu analiz oceniająca zapadalność na cukrzycę w populacji osób dorosłych w krajach rozwiniętych.

W rozpoznawaniu cukrzycy posłużono się między innymi kryteriami WHO i wynikami testu doustnego obciążenia glukozą. Wskaźniki zapadalności wyznaczono na podstawie analizy wyników dwóch przekrojowych badań, dotyczących reprezentatywnej populacji Australii przeprowadzonych w roku 1999/2000 i 2004/2005.

Standaryzowana według wieku roczna zapadalność na cukrzycę wyniosła 0,8% i 0,7%, dla odpowiednio mężczyzn i kobiet. Znaczne zróżnicowanie w zapadalności stwierdzono u osób, u których w pierwszym badaniu stwierdzono jakąkolwiek postać stanu przedcukrzycowego. W przypadku normoglikemii w badaniu podstawowym roczna zapadalność na cukrzycę wyniosła 0,2%, u osób z nieprawidłową glikemią na czczo- 2,6%, a u osób z upośledzoną tolerancja glukozy- 3,5%.

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia cukrzycy należały nadciśnienie tętnicze (iloraz szans 1,64), hipertrójglicerydemia (1,46), zwiększony obwód talii (1,26), palenie papierosów 1,70), niski poziom aktywności fizycznej (1,56), wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy (1,82), wykształcenie w zakresie podstawowym lub jego brak (1,85). W analizie ujawniono również zależność między poziomem HbA1c u osób z normoglikemią a przyszłym ryzykiem rozwoju cukrzycy.

Wart odnotowania z praktycznego punktu widzenia jest fakt, że czynnikami ryzyka zaburzeń metabolizmu glukozy są łatwe do określenia w praktyce klinicznej składowe zespołu metabolicznego. Należy do nich również palenie papierosów, natomiast aktywność fizyczna przynajmniej >150min/tydzień zmniejsza to ryzyko. Uzyskane dane potwierdzają dotychczas zgromadzoną wiedzę o cukrzycy podkreślając, że czynniki związane z otyłością są jednymi z ważniejszych predyktorów jej rozwoju.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2008-02-03