Osobowość a depresja

R. Michael Bagby, Lena C. Quilty i Andrew C. Ryder – Personality and depression LINK: Can J Psych 2008;53:14
W Canadian Journal of Psychiatry opublikowano cykl artykułów poświęconych zależności pomiędzy osobowością a chorobami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem depresji.

Na związek pomiędzy zaburzeniami osobowości a dużą depresją wskazują badania epidemiologiczne. Dotychczasowe próby ustalenia, które z cech osobowości występują częściej u osób z dużą depresją, kończyły się tylko częściowym powodzeniem, nie tyle z uwagi na niedoskonałą metodykę prac, ile ze względu na trudności z wiarygodnym rozróżnieniem poszczególnych rysów osobowości. Z empirycznej analizy wynika, że chorzy na depresję to częściej neurotycy i osoby łatwo okazujące negatywne emocje, a rzadziej ekstrawertycy i osoby skrupulatne, sumienne.

Istnieją dowody na to, że zależność pomiędzy osobowością a depresją ma charakter przyczynowo-skutkowy, choć opinie na temat mechanizmów leżących u podłoża tej zależności są sprzeczne. Wiadomo, że różnice w cechach osobowości pomiędzy chorymi na depresję a osobami zdrowymi zmniejszają się, ale nie zanikają pod wpływem leczenia przeciwdepresyjnego. Co więcej, dynamika zmian cech osobowości, które następują w trakcie leczenia, jest jedynie w niewielkim stopniu zależna od zmian w objawach depresyjnych.

Analiza osobowości może odgrywać rolę w leczeniu dużej depresji. Zmiany cech osobowości, obserwowane po zastosowaniu leczenia, mogą być pierwszym wykładnikiem jego skuteczności. Ponadto, występowanie wybranych zaburzeń osobowości odgrywa rolę w prognozowaniu skuteczności terapii. Przykładowo, istnieje przekonanie, że neurotyzm może zmniejszać skuteczność psychoterapii, ale nie farmakoterapii. Tym samym wydaje się, że analiza cech osobowości może pozwolić lekarzowi na wybór optymalnej, zindywidualizowanej opcji terapeutycznej.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2008-01-18