Niedokrwistość w niewydolności serca

Wayne C. Levy – Anemia in heart failure LINK: J Am Coll Cardiol 2008;51:577
Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazał się ciekawy komentarz redakcyjny poświęcony problemowi niedokrwistości wikłającej niewydolność serca i ewentualnego związku przyczynowo-skutkowego obu patologii.

Inspiracją dla komentarza była praca dotycząca tego właśnie problemu, zamieszczona w tym samym numerze pisma (Tang i wsp.). Jej autorzy wykazali związek pomiędzy niedokrwistością w niewydolności serca a wiekiem, obecnością cukrzycy, płcią męską, niską wartością przesączania kłębuszkowego, ale za to wyższą frakcją wyrzutową. Pacjenci z niedokrwistością charakteryzowali się też wyższym stopniem aktywacji neurohormonalnej, czego dowodziły niższe stężenia sodu w surowicy, jak również cholesterolu całkowitego, przy wysokim stężeniu peptydu natriuretycznego typu B (BNP).

Z pracy Tanga i wsp. wynika, że wystąpienie niedokrwistości w przebiegu niewydolności serca jest istotnym czynnikiem ryzyka zgonu. W analizie wieloczynnikowej spadek stężenia hemoglobiny o 1 g/dL wiązał się z 20% wzrostem ryzyka zgonu. Wiadomo też, że ustąpienie niedokrwistości powoduje zmniejszenie ryzyka zgonu (taka sytuacja dotyczyła 43% pacjentów obserwowanych w badaniu).

Tang podkreśla, że dopiero ostatnio kardiolodzy zaczynają traktować stężenie hemoglobiny jako istotny parametr w leczeniu niewydolności serca oraz, że znaczenie prawidłowego leczenia niedokrwistości jest generalnie niedoceniane. Potwierdza to fakt, że u mniej niż 20% pacjentów z niedokrwistością ocenianych w badaniu wykonano diagnostykę niedokrwistości, a jedynie u 30% zlecono oznaczenie kolejnej morfologii krwi w ciągu 6 miesięcy.

Obecnie problem leczenia niedokrwistości u pacjentów z niewydolnością serca jest oceniany w kilku dużych badaniach, takich jak IRON-HF (leczenie dożylnymi preparatami żelaza) i RED-HF (leczenie zmodyfikowaną erytropoetyną). Autor komentarza stwierdza w podsumowaniu, że niedokrwistość jest częstym problemem wikłającym przebieg wielu chorób przewlekłych, w tym niewydolności serca. Jeśli wystąpi, należy ją prawidłowo diagnozować i leczyć.

Wiadomo, że spontanicznie ustępująca anemia prowadzi do poprawy rokowania w tej grupie chorych. Trzeba jednak pamiętać, że jak na razie, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że leczenie niedokrwistości u pacjentów z niewydolnością serca istotnie wpływa na rokowanie – badania trwają.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-02-05

0 replies on “Niedokrwistość w niewydolności serca”